Hotărârea nr. 668/2005

Hotărârea 668/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru două locuinte familie, D+P+1E+M, str. Eugen Lovinescu f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru două locuințe familiale, D+P+1E+M, str. Eugen Lovinescu f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru două locuințe familiale,D+P+1E+M, str. Eugen Lovinescu f.n. - proiect din inițiativa primarului,

Analizând Referatul nr.614965/ 43 /07.09.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru două locuințe familiale, D+P+1E+M, str. Eugen Lovinescu f.n;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 40918/5502/29.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru două locuințe familiale, D+P+1E+M, str. E. Lovinescu f.n., beneficiar: EGLY JANOS, prin care se reglementează amplasarea, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 35719/ 5429/ 02.06.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.aza:

---- 'V.S

\ Secretarul hicipiuluî, \ Jr. Mircea dori A '

Nr. 668 din 20 septembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptata cu 22 voturi )