Hotărârea nr. 667/2005

Hotărârea 667/2005 - Aprobarea P.U.Z. str. Beiusului.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

str. Beiușului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ - str. Beiușului - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.61959/43/ 07.09.2005, al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea PUZ - str. Beiușului;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teitoriului si urbanism nr. 16333/ 5171/ 07.04.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f” și "g" și art. 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- str. Beiușului, prin care se reglementează pe zona str. Beiușului - str. Plevnei și incinta SANEX zona funcțională UTR=CM. pentru funcțiunile servicii, comerț, servicii profesionale și nepoluante și locuințe individuale/scrviciu ,precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 16333/ 5171/07.04.2005.


urbanism.Nr. 667 din 20 septembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)