Hotărârea nr. 665/2005

Hotărârea 665/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru Hală – birouri, productie si depozitare, D+P+E – parcul industrial TETAROM, str. Tăietura Turcului nr. 47.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Hală -birouri, producție și depozitare, D+P+E, - Parcul industrial TETAROM str. Tăietura Turcului nr. 47

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru Hală- birouri, producție și depozitare, D+P+E, -Parcul Industrial TETAROM, str. Tăietura Turcului nr. 47 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.59213/ 43 / 26.08.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru Hală - birouri, producție și depozitare. D+P+E. - Parcul industrial TETAROM, str. Tăietura Turcului nr. 47;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.53227/ 5693/ 18.08.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru Hală- birouri, producție și depozitare, D+P+E, - Parcul industrial TETAROM, str. Tăietura Turcului nr. 47, beneficiar : SC EGH IMPORT EXPORT SRL, prin care se reglementează amplasarea unei hale multifuncționale, parcarea, gararea auto, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 53227/ 5693/ 18.08.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 665 din 20 septembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi )