Hotărârea nr. 664/2005

Hotărârea 664/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, P+E, B-dul. Muncii nr. 217B.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, P+E, B-dul Muncii nr. 217B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială,P+E, Bd. Muncii nr. 217 B - proiect din inițiativa primarului.

Analizând Referatul nr. 59479/ 43 /29.08.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuință familială, P+E, Bd. Muncii nr. 217 B:

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 35719/ 5429/ 02.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuință familială, P+E, Bd. Muncii nr. 217 B, beneficiar: MERA IULIU, prin care se reglementează amplasarea unui nou corp de locuință pe parcelă, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 35719/ 5429/ 02.06.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 664 din 20 septembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptata cu 22 voturi )