Hotărârea nr. 661/2005

Hotărârea 661/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru constructie parter – spălătorie auto, str. Plopilor nr. 62.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție parter - spălătorie auto, str. Plopilor nr. 62

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru construcție parter - spălătorie auto, str. Plopilor nr. 62 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 63031/ 43 /I2.09.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru construcție parter- spălătorie auto, str.Plopilor nr.62;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism Nr57466/ 5737/ 08.09.2005. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTAR ÂȘ T E :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru spălătorie auto, beneficiar CONDULET DUMITRU VASILE, prin care se reglementează realizarea unei construcții parter, accesele, gararea/parcarea necesare funcțiunii, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 57466/ 5737/ 08.09.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.
Nr. 661 din 20 septembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi )