Hotărârea nr. 66/2005

Hotărârea 66/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru construire cămin studentesc, str. B. P. Hasdeu nr. 108.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire cămin studențesc, str.B.P.Hașdeu nr.108

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - pentru construire cămin studențesc, str. B.P.Hașdeu nr.108, proiect din inițiativa primarului.

Analizând Referatul nr. 8967/ 431/ 08.02.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru construire cămin studențesc, D+P+2E pe str. B.P.Hașdeu nr.108;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.52563/4847/06.01.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale.

H O TÂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire cămin studențesc D+P+2E, str. B.P.Hașdeu nr.108, - beneficiar Irimie Cristina . prin care se reglementează amplasarea pe parcelă . organizarea incintei, parcarea/gararea auto, relația cu fondul construit învecinat, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.52563/4847/06.01.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția

urbanism .PREȘEDINTE DE? ȘEDINȚĂ. -A Dr. Laszlo Attila

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul municipiului

Nr. 66 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

. Mircea Jorj