Hotărârea nr. 658/2005

Hotărârea 658/2005 - Transmiterea în folosintă gratuită Companiei Nationale de Investitii CNI S.A. a terenului în suprafată de 3000 mp, pe durata construirii obiectivului „Sală sport”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții CNI S.A. a terenului în suprafață de 3.000 mp, pe durata construirii obiectivului “ Sală sport “

Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca, întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții CNI S.A. a terenului în suprafață de 3.000 mp , pe durata construirii obiectivului “ Sală sport “ la Liceul Lucian Blaga , str. Băișoara nr. 2-4 - proiect din inițiațiva primarului;

Analizând Referatul nr. 49763 din 13.07.2005 al Direcției tehnice, prin care se propune transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții CNI S.A. a terenului în suprafață de 3.000 mp, pe durata construirii obiectivului “ Sală sport “ la Liceul Lucian Blaga, str. Băișoara nr. 2-4;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al 2 lit “d” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 3.000 mp, situat în județul Cluj, municipiul Cluj - Napoca, str. Băișoara nr. 2-4, identificat potrivit pianului de situație și extrasului de Carte Funciară nr.4788 din data de 18.07.2005 al Cărții Funciare nr.27472, nr. Topo 23090, anexate și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 - Terenul identificat la art. 1 face parte integrantă din domeniul public al municipiului Cluj - Napoca și se transmite în folosință gratuită S.C. Compania Națională de Investiții S.A. pe toată durata realizării construcției “ Sală de sport “.

Art. 3 - Predarea terenului se va face în condițiile legii, pe bază de protocol de predare-primire între Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca și S.C. Compania Națională de Investiții S.A.

Art. 4 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția domeniului public si privat și Direcția economică.


Nr. 658 din 20 septembrie 2005 ( Hotărârea a fost adoptată

cu 21 voturi)

Anexa nr. 1 !a Hotararea nr. 658 din 20 septembrie 2905


Nr. cerere 4788      ■'

Eliberat la 13.07.2005

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

centru

INFORMARE

Cartea funciara cu nr. 27472


Municipiul Cluj Napoca .


A. Psriea l-a

________C. r artaa a Iii- a

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

nu ou;rr