Hotărârea nr. 650/2005

Hotărârea 650/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 321/2004 (atribuirea unei locuinte sociale d-nei Szedlacsek Ana-Maria)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr.321/2004 (atribuirea unei locuințe sociale d-nei Szedlacsek Ana-Maria)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.321/2004 -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Ovidiu Laurean Turdean, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 7135 din 12.09.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune modificarea Hotărârii nr.321/2004 privind atribuirea unei locuințe sociale d-nei SZEDLACSEK ANA- MARIA;

Reținând prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.l 14/1996, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Se modifică Hotărârea nr. 321/2004, în sensul că se schimbă repartiția d-nei SZEDLACSEK ANA- MARIA, privind locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. luliu Maniu nr.27, ap.3, având statut de “locuință socială”, cu locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 114, ap. 1, care se atribuie ca “locuință socială”.

Termenul închirierii: de la data adoptării hotărârii, până la data de 08.04.2009. Imobilul se compune din: una cameră = 16,49mp.; una bucătărie = 8,13 m.p; teren = 45,00 m.p.

ART.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția

fondul imobiliar de stat și Direcția economica.


Nr. 650 din 20 septembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi )