Hotărârea nr. 645/2005

Hotărârea 645/2005 - Efectuarea demersurilor pentru transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca si în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în str. Tăbăcarilor nr. 11 – Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, activ cu caracter social aflat în patrimoniul SC Clujena SA.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind efectuarea demersurilor pentru transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în str.Tăbăcarilor nr. 11- Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, activ cu caracter social aflat în patrimoniul SC Clujana SA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind efectuarea demersurilor pentru transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în str.Tăbăcarilor nr. 11- Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, activ cu caracter social aflat în patrimoniul SC Clujana SA - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 58842 din 25.08.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune efectuarea demersurilor pentru transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în str.Tăbăcarilor nr.ll- Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, activ cu caracter social aflat în patrimoniul SC Clujana SA;

Reținând prevederile Legii nr.213/1998, ale IIG nr.866/2002 și ale Legii nr. 137/2002;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”f” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă efectuarea demersurilor pentru transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului (construcții și teren) situat în str.Tăbăcarilor nr.ll- Spitalul Clinic Municipal Cluj, înscris în CF nr. 1 11389, nr.topo.6825/53/1, 6825/54/1, 6825/55/1, 6825/56/1, în suprafață de 10.867 mp., activ cu caracter social aflat în patrimoniul SC Clujana SA.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul juridic-contencios, Direcția domeniului public și privat, Direcția fondului imobiliar dc stat, Direcția tehnică și Direcția economică.Nr. 645 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)