Hotărârea nr. 643/2005

Hotărârea 643/2005 - Achitarea contravalorii cotelor de contributie la cheltuielile Asociatiei de proprietari în sumă de 2409,94 lei de la bugetul local pe anul 2005, familiilor defavorizate social, Alb Laurentiu si Zsiga Augustin cazate pe o perioadă determinată în adăpostul special de protectie civilă situat la subsolul imobilului din municipiul Cluj-Napoca, str. Gr. Alexandrescu nr. 28.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind achitarea contravalorii cotelor de contribuție la cheltuielile Asociației de proprietari în sumă de 2409,94 RON de la bugetul local pe anul 2005, familiilor defavorizate social, Alb Laurențiu și Zsiga Augustin cazate pe o perioadă determinată în adăpostul special de protecție civilă situat la subsolul imobilului din municipiul Cluj-Napoca strada Gr. Alexandrescu nr.28

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2409,94 RON de la bugetul local pe anul 2005 familiilor defavorizate social, cazate pe o perioadă determinată în adăpostul special de protecție civilă, care au restanță la Asociația de proprietari în perioada ianuarie-iunie 2005 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 58463/101 din 24.08.2005 al Serviciului protecție civilă și PSI prin care se propune alocarea sumei de 2409.94 RON de la bugetul local pe anul 2005 pentru achitarea contravalorii cotelor de contribuție la cheltuielile Asociației de Proprietari în perioada ianuarie-iunie 2005;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.d și art.46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 2409.94 RON de la bugetul local pe anul 2005, pentru achitarea contravalorii cotelor de contribuție la cheltuielile Asociației de Proprietari în perioada ianuarie - iunie 2005, de către familiile defavorizate social, cazate pe perioadă determinată în adăpostul special de protecție civilă din municipiul Cluj-Napoca, strada Gr. Alexandrescu nr.28.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul protecție civilă și P.S.I. și Direcția economică.


Nr.643 din 30.08.2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)