Hotărârea nr. 642/2005

Hotărârea 642/2005 - Mandatarea Primarului de a aproba în baza unei Dispozitii, acordarea pentru luna septembrie 2005 a gratuitătii transportului urban pe mijloacele de trasnport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea Primarului de a aproba în baza unei Dispoziții, acordarea pentru luna septembrie 2005 a gratuității transportului urban pe mijlocacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea gratuității transportului urban cu mijlocacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora pentru luna septembrie 2005- proiect din ințiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 57865 din 22.08.2005 al Serviciului protecție socială prin care se propune mandatarea Primarului de a aproba in baza unei dispoziții, acordarea pentru luna septembrie 2005 a gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și gra, precum și pentru asistenții personali ai acestora, conformlistei nominale structurate pe patru categorii de solicitanți, întocmit de către Sericiul protecție socială;

In temeiul prevederilor Legii 519/2002, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 102/1999, privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap și ale Ordinului nr. 290/609/2003 al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “d” și “s” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se mandatează Primarul municipiului Cluj-Napoca să aprobe în baza unei Dispoziții, acordarea pentru luna septembrie 2005 a gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora, conform listei nominale structurate pe patru categorii de solicitanți, întocmită de către Serviciul protecție socială.

Art.2. Decontarea cheltuielilor aferente eliberării abonamentelor lunare de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca se face din bugetul local în baza dispoziției primarului.

hotărârii se încredințeză Direcția economică, Serviciul


Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor protecție socială și RATUC Cluj-Napoca.Nr. 642 din 30 august 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)