Hotărârea nr. 64/2005

Hotărârea 64/2005 - Aprobarea P.U.Z. si P.U.D. pentru blocuri de locuinte A.N.L. cu S+P+3E, str. Coastei f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu pentru blocuri de locuințe ANL cu S+P+3E str. Coastei f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. - pentru blocuri de locuințe ANL, S+P+3E, str.Coastei f.n., beneficiar Consiliul local al municipiului Clu j Napoca - proiect din inițiativa primarului,

Analizând Referatul nr. 4223/ 43/ 20.01.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea P.U.Z. și P.U.D.- pentru blocuri de locuințe. S+P+3E, str.Coastei f.n.,

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.74542/4729 din 18.11.2004. precum și avizul comisiei de specialitate.

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTÂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal cu regulamentul aferent și Planul Urbanistic de Detaliu pentru blocuri de locuințe ANL cu S+P+3E, str.Coastei f.n., Cluj-Napoca, beneficiar Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca,

pentru reglementarea zonei funcționale a amplasamentului blocului, amplasarea pe parcelă a celor trei tronsoane, prelungirea și regularizarea traseului străzii Coastei, accese, amenajări de teren, parcări, loc de joacă, platformă gospodărească, relația cu vecinătățile, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr.74542/4729/18.11.2004.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .


Nr. 64 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)