Hotărârea nr. 632/2005

Hotărârea 632/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri S+P+3E+et. 4, retras, str. Brassai nr. 9.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri S+P+3E+et. 4 retras str. Brassai nr. 9

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de birouri, S+P+3E+et.4 retras, str. Brassai nr. 9 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.48340 / 43/ 07.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de birouri. S+ P+3E+et.4 retras, str. Brassai nr.9;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 44873/5496/30.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru imobil de birouri, S+P+3E+et. 4 retras, str. Brassai nr. 9, beneficiar VELCHEREAN VASILE, prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru birouri, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 44873/5496/30.06.2005.