Hotărârea nr. 630/2005

Hotărârea 630/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru modificare constructie – Hotel restaurant, str. Burebista nr. 9-11.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru modificare construcție - Hotel restaurant str. Burebista nr. 9-11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre nrivind aprobarea PUD - pentru modificare contrucție - Hotel restaurant, str. Burebista nr. 9-11 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56090/ 43 /11.08.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru modificare construcție - Hotel restaurant, str.Burebista nr.9-11;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 27377/ 5372/02.06.05, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru modificare construcție - Hotel restaurant, str. Burebista nr. 9 -11, beneficiar: SC ROGIL SRL prin care se reglementează extinderea construcției pe parcela alăturată (nr. 11). în regim de înălțime D+P+3E+M. accesul și parcarea auto, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 27377/5372/02.06.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ;

Av. Alin Păunei Tișd/
Nr. 630 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)