Hotărârea nr. 63/2005

Hotărârea 63/2005 - Aprobarea gratuitătii transportului urban cu mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna martie 2005.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind acordarea gratuității transportului urban cu mijlocacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora, pentru luna Martie 2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea gratuității transportului urban cu mijlocacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora - proiect din ințiativa primarului,

Analizând Referatul nr. 7309 din 02.02.2005 al Serviciului protecție socială prin care se propune mandatarea Primarului pentru luna februarie 2005, în vederea aprobării listei beneficiarilor de abonamente gratuite, întocmită de către Serviciul protecție socială;

In temeiul prevederilor Legii 519/2002, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.l02/1999. privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap și ale Ordinului nr. 290/609/2003 al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței;

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor ari. 38 al. 2 lit. “d” și “s” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Pentru luna Martie 2005 se mandatează Primarul în vederea aprobării listei nominale a beneficiarilor de abonamente gratuite pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora, întocmită de către Serviciul protecție socială din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca,

(2) Actualizarea listei cu beneficiari prevăzută la alin. (1) se face de către Serviciul protecție socială și se aprobă de către Primar prin Dispoziția Primarului.

Art.2. Decontarea cheltuielilor aferente eliberării abonamentelor lunare de către R.A.T.U.C. se face din bugetul local în baza Dispoziției Primarului.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția economică, Serviciul protecție socială și RATUC Cluj-U

Nr. 63 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


sjA Secretarul municipiului,

JrAMIRCEA JOR.I