Hotărârea nr. 629/2005

Hotărârea 629/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru showroom, birouri si hală depozitare, str. Câmpina nr. 51-53.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HO1ĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru showroom , birouri și hală depozitare str. Câmpina nr. 51-53

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru showroom, birouri și hală de depozitare, str. Câmpina nr. 51-53 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56086/ 43 /11.08.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru showroom, birouri și hală de depozitare, str. Câmpina nr. 51-53;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 41808/ 5543/14.07.05, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru showroom, birouri, hală de depozitare, beneficiar: SC CLAR IMPORT-EXPORT SRL, prin care se reglementează realizarea unui sediu - showroom. birouri, hală de depozitare- corp parter și S+P, accesul, amenajarea incintei, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 41808/5543/14.07.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția

urbanism.


Nr. 629 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)