Hotărârea nr. 628/2005

Hotărârea 628/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru laboratoare si cabinete stomatologice + spatii prestări servicii, D+P+2E+M, str. Govora nr. 8.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru laboratoare și cabinete stomatologice + spații prestări servicii, D+P+2E+M str. Govora nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru laboratoare și cabinete stomatologice + spații prestări servicii, D+P+2E+M, str. Govora nr. 8 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56084/43/11.08.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru laboratoare și cabinete stomatologice + spații prestări servicii. D+P+2E+M. str. Govora nr.8;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 55104/5545/30.06.05, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu - pentru laboratoare și cabinete stomatologice + spații prestări servicii, cu D+P+2E+M, beneficiar: PETRI LEON prin care se reglementează contruirca unui imobil pentru activități medicale si prestări servicii, parcarea/gararea auto, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 40926/5545/30.06.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.



Nr. 628 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)