Hotărârea nr. 627/2005

Hotărârea 627/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru Showroom Citroen si servicii auto Claea Turzii f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Showroom CITROEN și servicii auto Calea Turzii f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru Showroom CITROEN și servicii auto, Calea Turzii f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56087/43/11.08.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru Showroom CITROEN și servicii auto. Calea Turzii f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 40894/ 5457/16.06.05, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru Showroom CITROEN și servicii auto, Calea Turzii f.n., beneficiar: MIHU IULIAN FLORIN, prin care se reglementează realizarea sediului Showroom și service auto CITROEN .accesul auto și pietonal. parcarea auto, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 40894/5457/16.06.2005.

Art. 2, -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția

urbanism .

Nr. 627 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)