Hotărârea nr. 625/2005

Hotărârea 625/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru depozit – parter si birouri P+2E, str. Orăstie nr. 25.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru depozit -parter și birouri P+2E str.Orăștiei nr. 25

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru depozit-parter și birouri P+2E ,str. Orăștiei nr. 25 - proiect din inițiativa primarului,

Analizând Referatul nr.56092 din 11.08.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru depoit -parter și birouri. P+2E , str. Orăștiei nr. 25;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 40321/5581/14.07.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂ R Ă Ș T E :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru depozit-parter și birouri P+2E, str. Orăștiei nr. 25, beneficiar: SC MONST SRL prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru sediu firmă cu birouri si depozit, amenajări incintă, acces, parcare/mancvrare auto,spațiu verde perimetral, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 40321/5581/14.07.2005.