Hotărârea nr. 622/2005

Hotărârea 622/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri D+P+3E si D+P+2E, Calea Turzii nr. 101.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri D+P+3E și D+P+2E Calea Turzii nr. 101

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de birouri, D+P+3E și D+P+2E, Calea Turzii nr. 101 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56096 din 11.08.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de birouri, D+ P+3E și D+P+2E, Calea Turzii nr. 101;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 27202/5488/16.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1, - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru imobil de birouri cu regim de înălțime D+P+3E și D+P+2E, Calea Turzii nr. 101, MOLDOVAN MARIUS, prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru birouri la 20 m. de ax. Calea Turzii, parcarea auto, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 27202/5488/16.06.2005.

Nr. 622 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)