Hotărârea nr. 621/2005

Hotărârea 621/2005 - Aprobarea P.U.D. – de corelare pentru casă de vacantă P+M, Colonia Făget – str. Sf. Ion.


CONSILIUL LOCAL AL. MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -de corelare pentru casă de vacanță P+M, Colonia Făget - str. Sf. Ion

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD de corelare - pentru casă de vacanță, P+M, Colonia Făget - str. Sf. Ion - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.56085 din 11.08.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD de corelare - pentru casă de vacanță, P+M. Colonia Făget - str. Sf.Ion;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.43967/5540/ 30.06.2005. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu de corelare - pentru casă de vacanță, P+M, Colonia Făget - str. Sf. Ion, beneficiar MIRZARAFIE MARIANA, prin care se reglementează amplasarea unei case de vacanță, accesul, posbilitatea racordării la utilități, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 43967/5540/30.06.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 621 din 30 august 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi )