Hotărârea nr. 62/2005

Hotărârea 62/2005 - Aprobarea gratuitătii transportului urban cu mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna februarie 2005.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C'LUJ-NAPOCA

FI O T Â R Â R E

privind aprobarea gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora, pentru luna Februarie 2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea gratuității transportului urban cu mijlocacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora - proiect din ințiativa primarului ;

Analizând Referatul nr. 2221 din 12.01.2005 al Serviciului protecție socială prin care se propune aprobarea acordării gratuității transportului urban cu mijlocacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, precum și pentru asistenții personali ai acestora.

In temeiul prevederilor Legii 519/2002. pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 102/1999. privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap și ale Ordinului nr. 290/609/2003 al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței;

Văzând avizul comisiei de specialitate.

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. "d" și “s" și 46 din Legea nr. 215/2001 a L ministrațici publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Lista cu beneficiarii abonamentelor lunare pentru gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport în comun, pentru luna Februarie 2005, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și este structurată pe următoarele categorii de solicitanți (Total abonamente): 1350 abonamente

Persoane cu handicap grav și asistenții personali ai acestora: 494 abonamente:

Persoane cu handicap grav (nevăzători) și asistenții personali ai acestora: 255 abonamente;

Persoane cu handicap accentuat: 497 abonamente;

Persoane cu handicap accentuat și grav (surdo-muți): 104 abonamente.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția economică. Serviciul

protecție socială și RATUC Cluj-Napoca.Nr. 62 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)