Hotărârea nr. 617/2005

Hotărârea 617/2005 - Aprobarea P.U.D. Construire depozite, extindere depozit si amenajare incintă la S.C. Transilvania Constructii, str. Orăstie nr. 10.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire depozite, extindere depozit și amenajare incintă la S.C. Transilvania Constiucții, strada Orăștiei nr. 1(1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire depozite, extindere depozit și amenajare incintă la S.C. Transilvania Construcții, strada Orăștiei nr. 10, proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 57221/19.08.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Construire depozite, extindere depozit și amenajare incintă pe strada Orăștiei nr. 10, beneficiar S.C. Transilvania Construcții S.A.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 43894/5500 din 29.06.2005 precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire depozite,

extindere depozit și amenajare incintă pe strada Orăștiei nr.

10, beneficiar S.C. Transilvania Construcții S.A. prin care se reglementează accesele, organizarea pe parcelă, regimul de construire, regimul de aliniere, regimul de înălțime propus pentru depozitele noi parter, parcarea în incintă, posibilitatea de racordare la utilități.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 43894/5500 din 29.06.2005.

Art. 2, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția


urbanism.


Nr. 617 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)