Hotărârea nr. 614/2005

Hotărârea 614/2005 - Aprobarea P.U.D. Ansamblu de locuinte si dotãri – Bella Park. zona Bunã Ziua.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Ansamblu de locuințe și dotări - Bella l’ark zona Bună ziua

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - Ansamblu de locuințe colective și dotări - Bella Park, zona Bună Ziua - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.46772 din 04.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - Ansamblu de locuințe și dotări, Bella Park - zona Bună Ziua, beneficiar Nagy Zoltan pt. CASA REAL ESTATE;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 45504/5498/29.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Ansamblu de locuințe


și dotări , Bella Park , zona Bună Ziua, beneficiar Nagv Zoltan - CASA REAL ESTATE prin care se reglementează amplasarea unui ansamblu de locuințe și dotări cu regim de înălțime diferențiat: 2 corpuri la D+P+2E spre str. Bună Ziua, D+P+E și P+M în partea mediană-în regim cuplat și înșiruit, și un grupaj cu D+P+1E și D+P+2E în partea sudică., accesul, parcările, plantațiile și zona de protecție, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 45504/5498/29.06.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția,

urbanism.


Nr. 614 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)