Hotărârea nr. 613/2005

Hotărârea 613/2005 - Aprobarea P.U.D. Ansamblu rezidential – locuinte familiale, zona Bună Ziua Sud.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Ansamblu rezidențial - locuințe familiale zona Bună Ziua Sud

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUI) - Ansamblu rezidențial - locuințe familiale , zona Bună Ziua Sud - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 46772 din 94.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - Ansamblu rezidențial - locuințe familiale - zona Bună Ziua Sud, beneficiar SC Electrogrup SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 33566/5420/02.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Ansamblu rezidențial


- locuințe familiale, zona Bună Ziua Sud, beneficiar SC Electrogrup SRL prin care se reglementează parcelarea, tipologia de locuințe individuale cu regim de înălțime P+E și regim de construire cuplat, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 33566/5420/02.06.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 613 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)