Hotărârea nr. 611/2005

Hotărârea 611/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru extindere constructie birouri S+P+2E, str. Decebal nr. 24.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere construcție birouri S+P+2E str. Decebal nr. 24

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - extindere construcție birouri S+P+2E, str. Decebal nr. 24 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.53124 din 28.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - extindere construcție birouri, S+P+2E, str. Decebal nr. 24, beneficiar SC ROPRINT SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 34503/ 5434/ 16.06.2005 precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.3 ^0/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HO TÂRĂȘTE:

Art, 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere construcție birouri S+P+2E, str. Decebal nr. 24, beneficiar SC ROPRINT SRL, prin care se reglementează extinderea , alinierea, organizarea incintei, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 34503/ 5434/ 16.06.2005

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.                                                     <Nr. 611 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptătă cu 24 voturi)