Hotărârea nr. 610/2005

Hotărârea 610/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuit si spatii comerciale, D+P+2E+M, str. S. Balint nr. 5.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuit și spații comerciale, D+P+2E+M str. S. Balint nr. 5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - Imobil de locuit și spații comerciale, D+P+2E+M, str. S. Balint nr. 5 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49359 din 12.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuit și spații comerciale. D+P+2E+M, str.S. Balint nr.5, beneficiar Corodan Doina;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 30730/ 5426/ 02.06.2005 precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru imobil de locuit și spații comerciale, cu regim de înălțime D+P+2E+M, str. S.Balint nr.5 beneficiar: CORODAN DOINA, prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru spațiu comercial-parter și locuințe la etaje și mansardă, garaje la demisol, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 30730/ 5426/ 02.06.2005

Art. 2.

urbanism.


-Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția


PREȘEDINTE DE ȘI#1N /Ă.

XÎ Av. AlinPăune

/

I //VțS

i •            .r


. Contrase


Nr. 610 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)