Hotărârea nr. 609/2005

Hotărârea 609/2005 - Aprobarea P.U.D. Imobil de locuinte S+D+P+3E, str. Ploiesti nr. 17-19.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Imobil de locuințe S+D+P+3E strada Ploiești nr. 17-19

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Imobil de locuințe S+D+P+3E pe strada Ploiești nr. 17-19, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 52813/28.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu - Imobil de locuințe S+D+P+3E pe strada Ploiești nr. 17-19, beneficiar; S.C. LCS EDIL S.R.L;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 38098/5560 din 14.07.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic dc detaliu - Imobil de locuințe

S+D+P+3E pe strada Ploiești nr. 17-19, beneficiar; S.C. LCS EDIL S.R.L. prin care se reglementează accesele, amplasarea pe parcelă la min. 6,50 m față dc limitelen laterale și 9.0 m. față de limita sudică, gararea în demisol (27 locuri) și la sol (10 locuri), amenajarea incintei, regim de înălțime S+D+P+3E, POT=29% și CUT= 1,19.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 38098/5560 din 14.07.2005.

Art. 2. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.                                                     /


Nr. 609 din 30 august 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)