Hotărârea nr. 608/2005

Hotărârea 608/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru amenajare si mansardare constructie P+E+M, str. Tipografiei nr. 28.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amenajare și niansardare construcție P+E+M str. Tipografiei nr. 28

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru amenajare și niansardare construcție, P+E+M, str. Tipografiei nr.28 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56498 din 15.08.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru amenajare si niansardare construcție, P+E+M, str. Tipografici nr. 28:

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 41447/5501/29.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu - pentru amenajare si niansardare construcție, la regim de înălțime P+E+M, str. Tipografici nr.28, beneficiar: RAȘTEIU IOAN, prin care se reglementează mansardarea imobilului existent cu menținerea ariei construite existente, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 41447/5501/29.06.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 608 din 30 august 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi )