Hotărârea nr. 604/2005

Hotărârea 604/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte de serviciu si sediu firmă P+2E, str. Frunzisului nr. 9-11


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe de serviciu și sediu firmă P+2E str. Frunzișului nr. 9-11

Consiliul local al municipiului C'luj-Napoca întrunit în ședință extraordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe de serviciu și sediu firmă, P+2E, str. Frunzișului nr. 9-11 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.56368/43 din 15.08.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe de serviciu și sediu firmă. P+2E, str. Frunzișului nr.9-11;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 37006/5464/16.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale.

HOTĂ R Ă Ș T E :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru imobil de locuințe de serviciu și sediu firmă, cu regim de înălțime, P+2E, str. Frunzișului nr. 9-11, SC OPTICTEL SRE prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru locuințe de serviciu și sediu firmă, alipită de construcția existentă S+P+2E, precum și vizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 37006/5464/16.06.2005.


Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urtyanismf

PREȘEDINTE DE ȘED1NȚ|. /y Av. Alin Păunei


Nr. 604 din 30 august 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi )