Hotărârea nr. 603/2005

Hotărârea 603/2005 - Aprobarea P.U.Z. prelungire strada Rahovei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal prelungire strada Rahovei

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. prelungire strada Rahovei - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 51036/28.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic Zonal prelungire strada Rahovei, beneficiari; Pop Liviu, Filip Dorel, Munteanu Marian și asociații;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 65253/4726 din 18.11.2004, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - prelungire strada Rahovei, beneficiari; Pop Liviu, Filip Dorel, Munteanu Marian și asociații prin care se schimbă destinației zonei funcționale din UTR V7 în UTR L3a - locuințe individuale și colective mici cu max. P+E și UTR CM.3 - zonă de dotări de agrement.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 65253/4726 din 18.11.2004

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


.PREȘEDINTE DE Șf Av. Alin Păunei

w

Contrasemna, cretarul municipiului.

r. Mircea Jor

Nr. 603 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)