Hotărârea nr. 602/2005

Hotărârea 602/2005 - Aprobarea P.U.Z., reactualizare P.U.Z. – Tetarom – Zona Economică – Vest Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

reactualizare P.U.Z.- TETAROM- Zona Economică- Vest Cluj- Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ - reactualizare P.U.Z.-TETAROM- Zona Economică-Vest Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53103 din 28.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUZ - reactualizarea documentației inițiale PUZ- TETAROM- Zona Economică Vest;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.43614/ 5494/ 30.06.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Ait.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - reactualizare P.U.Z.-TETAROM- Zona Economică Vest, aprobat inițial cu HCL nr. 249 din 05.12.2002cu regulamentul aferent, prin care se actualizează reglementările privind circulația și zonarea funcțională, precum și avizul comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 43614/ 5494/30.06.2005.

Alt. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 602 din 30 august 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi )