Hotărârea nr. 601/2005

Hotărârea 601/2005 - Aprobarea P.U.Z. si P.U.D. pentru locuinte familiale D+P+E+M, str. Odobesti f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu

pentru locuințe familiale D+P+E+M str. Odobești fn.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ și P.U.D. - pentru locuințe familiale D+P+E+M str. Odobești fn. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53182 din 28.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuințe familiale D+P+E+M, str. Odobești fn.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 47086/5546/14.07.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de

Detaliu - pentru locuințe familiale D+P+E+M, str. Odobești fn.,beneficiar MONCEA L1DIA, PĂȘCUȚ NICOLAE și asociații prin care se reglementează zona funcțională, UTR= L3c pentru amplasarea de locuințe familiale pe teren proprietate particulară, precum și.avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 47086/5546/14.07.2005.Nr. 601 din 30 august 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi )