Hotărârea nr. 596/2005

Hotărârea 596/2005 - Retragerea dreptului de concesionare asupra terenului situat în municipiului Cluj-Napoca, str. George Enescu nr. 11.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.George Enescu nr. 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.528/2000 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 48210 din 06.07.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune revocarea Hotărârii nr. 528/2000;

Reținând prevederile Legii nr.50/1991, republicată și ale Legii nr.219/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. ”f‘ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se retrage dreptul de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.George Enescu nr.ll, nr. topo. 10503/2/2, în suprafață de 299 mp., care face obiectul contractului de concesiune nr.59029/01.11.2000, încheiat în baza Hotărârii nr.528/2000.

Art,2. Se mandatează executivul Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu rezilierea contractului de concesiune nr.59029/01.11.2000.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 596 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)