Hotărârea nr. 595/2005

Hotărârea 595/2005 - Concesionarea unui teren (str. Plevnei nr. 70).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea unui teren.

(str.Plevnei nr.70)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea unui teren - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 57958 din 22.08.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune concesionarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Plevnei nr.70;

Reținând prevederile Legii nr.50/1991, republicată,;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea în regim gratuit prin încredințare directă a terenului în suprafață de 97,92 mp. situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Plevnei nr.70, înscris în CF nr.152929, nr.topo. 15871/2/2, 15871/3/2, 15872/2, 15876/2, 15876/3, 15877/2, 15877/3, 15878/1, 15878/2/2, 15878/4, 15878/3/2, 15878/5, 15878/6/2, 15878/7/2/2, 15878/7/3/2/2 și 15895/1/1/1/2 în favoarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, în vederea realizării a două posturi de transformare a energiei electrice.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Direcția economică.


Nr. 595 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)