Hotărârea nr. 591/2005

Hotărârea 591/2005 - Asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu Bonea Laurian.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu

BONEA LAURIAN

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședința de extraordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind asocierea Consiliului local cu BONEA LAURIAN - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor: Horea Florea,Florin Stamatian,Ștefan Dimitriu, Palfi Carol si Mircea Cosmin Petric;

Analizând Referatul nr.1442 din 18.08.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu BONEA LAURIAN pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str. N. Cristea nr.1, in suprafața de 71,38 mp.din care 34,93 mp. cu destintia de atelier creație si 36,45 mp pivnița la subsol;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art 38 alin.2. Iit.”x” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu BONEA LAURIAN pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str. N.Cristea nr.1, in suprafața de 71,38 mp.din care 34,93 mp. cu destintia de atelier creație si 36,45 mp. pivnița la subsol, in următoarele condiții:

BONEA LAURIAN se obliga :

  • a) sa achite cota de asociere de 1.500.000 lei/luna (150RON), indexabila cu rata inflației;

  • b) sa amenajeze si sa execute lucrări de reparații in spațiul mai sus menționat, sa faca amenajările interioare si sa achite cheltuielile aferente spațiului.

ART.2 - Durata asocierii este de 2 ani de la data adoptării prezentei hotarari.

ART.3 - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.PREȘEDINTE DE SEDIN Av. Alin Păunei T

,-<Ț7 \

Contrasemnează: cretarul municipiului;

Jr. Mircea JorjA

Nr.591 din 30 august 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 24 voturi)