Hotărârea nr. 589/2005

Hotărârea 589/2005 - Asocierea Consiliului local al municiiului Cluj-Napoca cu S.C. Eu Prodserv Impex SRL.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu

S C. EU PRODSERV IMPEX S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca intrunit in ședința de extraordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului local cu S.C. EU PRODSERV IMPEX S.R.L. - proiect din inițiativa primarului si a următorilor consilieri: Horea Florea, Florin Stamatian, Ștefan Dimitriu, Palfi Carol si Mircea Cosmin Petric;

Analizând Referatul nr. 1443/453/18.08.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C.EU PRODSERV IMPEX S.R.L.pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca B-dul 21 Decembrie 1989 nr.51, in suprafața de 74,42 mp. ;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art 38 alin.2. Iit.”x” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. EU PRODSERV IMPEX S.R.L. pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca B-dul 21 Decembrie 1989 nr.51, in suprafața de 74,42 mp., cu destinația de cofetărie, in următoarele condiții:

S.C. EU PRODSERV IMPEX S.R.L. se obliga:

a) sa achite cota de asociere de 10.000.000 lei/luna (1.000RON), indexabila cu rata

inflației;


b) sa amenajeze si sa execute lucrări de reparații in spațiul mai sus menționat, sa faca amenajările interioare si sa achite cheltuielile aferente spațiului.

ART.2 - Durata asocierii este pana la soluționarea revendicării imobilului dar nu mai mult

de 2 ani.

ART.3 - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.


Nr. 589 din 30 august 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 24 voturi)