Hotărârea nr. 583/2005

Hotărârea 583/2005 - Atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat, având statut de locuintă socială.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat, având statut de „locuință socială”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor : Ovidiu Laurean Turdean, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 704 din 16.08.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat d-nei GEREBENEȘ ROZALIA, având domiciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca, str.Clăbucet nr.2, ap. 120;

Reținând prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.l 14/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Se atribuie d-nei GEREBENEȘ ROZALIA locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Piersicului nr.41, ap.2, având statutul de locuință socială.

Termenul închirierii : până la data de 08.04.2009. Imobilul se compune din: una cameră = 1 l,47mp.; una bucătărie = 8,29 m.p; una cămară = 5,22 m.p.

ART.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția

fondului imobiliar de stat și Direcția economică.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ^

Av. Alin Păunei ÎRise

-

v Contrasemnează : etarul municipiului, r. Mircea Jorj V-—Nr. 583 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)