Hotărârea nr. 582/2005

Hotărârea 582/2005 - Atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor : Ovidiu Laurean Turdean, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr.702 din 16.08.2005 al Direcției fondului imobiliar de » stat prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat d-nei CIORBA ELENA, domiciliată în municipiul Cluj-Napoca, str. Tache Ionescu nr.2, ap.3;

Reținând prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.l 14/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Se atribuie d-nei CIORBA ELENA locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr.68, ap.l.

Termenul închirierii : până la data de 08.04.2009. Imobilul se compune din: una cameră = 25,00 mp.; una bucătărie = 20,45 m.p.; un wc comun; pivniță = 10,17 m.p.; teren ( curte ) = 52, 00 mp.

ART.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.