Hotărârea nr. 580/2005

Hotărârea 580/2005 - Prelungirea unui contract de închiriere.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unui contract de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere pentru locuința din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str.Tulcea nr.9, ap. 16 -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Ovidiu Laurean Turdean, Tudor Radu Pușcaș, Alexandru Cordoș, Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 708 din 17.08.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere pentru locuința de serviciu din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str.Tulcea nr.9,ap,16, pentru dl.COCJȘ VASILE;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.l 14/1996;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. “f” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, Str.Tulcea nr.9,ap.l6, pentru dl. COC1Ș VASILE pe termen de 1 an de la data adoptării hotărârii.

Art. 2 Imobilul este atribuit ca “locuință de serviciu” și nu poate face obiectul vânzării.

Art.3 în cazul în care chiriașul se adresează instanțelor de judecată cu solicitarea de a cumpăra locuința aflată sub incidența prezentei hotărâri, încetează de drept contractul de închiriere pentru acea locuință.

Art.4 Contractul de închiriere încetează de drept la data încetării contractului de muncă cu Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sau încetarea raporturilor de serviciu în cazul funcționarului public, conform Legii nr.l 88/1999 modificată.

Art.5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 580 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată

cu 24 voturi)