Hotărârea nr. 571/2005

Hotărârea 571/2005 - Prelungirea unui contract de închiriere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unui contract de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere pentru locuința din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, B-dul.Eroilor nr. 18 -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Ovidiu Laurean Turdean, Tudor Radu Pușcaș, Alexandru Cordoș, Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 716 din 17.08.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere pentru locuința din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, B-dul.Eroilor nr.18, pentru d-na. ALBERT ZITA TEREZIA;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari.38 al.2 lit. “f” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a locuinței situată în municipul Cluj-Napoca, B-dul.Eroilor nr.18, cu data adoptării hotărârii până la soluționarea revendicării imobilului dar nu mai mult de 1 an, pentru d-na. ALBERT ZITA TEREZIA.

Art. 2 Contractul de închiriere încetează de drept la restituirea locuinței către revendicator.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 571 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată

cu 24 voturi)


Contrasemnează: (ccretarul municipiului, jr.Mircea Jorj