Hotărârea nr. 57/2005

Hotărârea 57/2005 - Stabilirea unor măsuri pentru respectarea conditiilor de crestere a circulatiei animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRA RE

privind stabilirea unor măsuri pentru respectarea condițiilor de creștere și circulație a animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru respectarea condițiilor de creștere și circulație a animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 1227 din 06.01.2005 al Direcției control, prin care se propune aprobarea unor măsuri pentru respectarea condițiilor de creștere și circulație a animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca. având în vedere numărul mare de sesizări înregistrate la Primăria municipiului Cluj-Napoca. privind nerespectarca condițiilor de creștere și circulație a animalelor domestice pe raza municipiului;

Reținând prevederile Hotărârii nr.330/1998 privind creșterea animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca. ale Hotărârii nr.260/2004 privind stabilirea taxelor de pășunat pe anul 2004. ale Legii nr.61/1991. republicată, cu modificările ulterioare, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, ale O.M.S. nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, cu modificările ulterioare, ale H.G. nr.85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, ale Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor, ale O.G. nr. 128/1998. republicată, pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii. în proprietatea privată a statului:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art.38 alin.2. 68 alin. 1. lit. “n” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Pe raza municipiului Cluj-Napoca se interzice:

 • a) circulația animalelor pe domeniul public și privat al statului;

 • b) accesul animalelor pe pășunile comunale, fără plata taxei legale de pășunat;

 • c)  creșterea animalelor în condiții necorespunzătoare, cu încălcarea normelor de igienă și nerespectarea numărului de animale prevăzut de lege;

 • d) creșterea animalelor în alte zone decât cele permise prin Hotărârea nr. 3 3 0/1998;

 • e) pătrunderea și circulația animalelor care tractează atelaje pe raza municipiului.

Art.2. Nerespectarea prevederilor art.l se sancționează cu amendă, conform legislației în vigoare (Legea nr.61/1991, republicată, cu modificările ulterioare, O.M.S. nr.536/1997, Hotărârea nr.330/1998, H.G. nr.85/2003, Legii nr.205/2004), iar animalele vor fi sechestrate, transportate și cazate într-un loc special amenajat. De asemenea. atelajele tractate de către animale vor fi ridicate și transportate într-un loc special amenajat, în care sunt depozitate vehiculele tară stăpân sau abandonate pe domeniul public.

Art.3. De această activitate se va ocupa Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, la solicitarea Primăriei, Poliției sau Jandarmeriei. Poliția municipiului Cluj-Napoca și Jandarmeria vor acorda sprijin Primăriei, de fiecare dată când vor fi solicitate în acest sens.

Art.4. Pentru desfășurarea acestei activități. Primăria municipiului Cluj-Napoca va încheia un protocol de colaborare cu R.A.D.P. Cluj-Napoca, prevăzut în anexa 1. Tarifele stabilite pentru prinderea, transportul, cazarea, hrana, asistența medicală și îngrijirea zilnică a animalelor fac parte integrantă din prezenta hotărâre, fiind prevăzute în anexa 2.

Art.5. Animalele sechestrate pot fi recuperate de către proprietari într-un termen de maxim 5 zile de la data sechestrării, după ce se face dovada proprietății lor, a achitării amenzii contravenționale aplicate conform legislației în vigoare, precum și a achitării taxelor stabilite pentru prinderea, transportul, cazarea, hrana, asistența medicală și îngrijirea zilnică a acestora.

Art.6. Dacă proprietarii animalelor, respectiv atelajelor, nu se prezintă în termenul și în condițiile stabilite la art.5, în vederea ridicării lor, acestea vor trece de drept în proprietatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin dispoziție a Primarului. Animalele vor fi valorificate prin vânzare, în condițiile legii, iar atelajele vor fi predate în vederea valorificării Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Cluj. în conformitate cu prevederile O.G. nr. 128/1998, republicată.

Art.7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, Poliția municipiului Cluj-Napoca, Jandarmeria. Direcția tehnică și Direcția control.


**JL*JREȘEI)INTE nt ȘEDINȚĂ, S'Cx*'* Dr. Laszlo Attila

Con t r a seni nează:


Secrtetarul municipiului, jr. Mircea Joii A —A


Nr. 57 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexa 1

la Hotărârea nr.57/2005

PROTOCOL

pentru îndeplinirea măsurilor stabilite în vederea respectării condițiilor de creștere și circulație a animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca

încheiat între Consiliul local al municipiului C'luj-Napoca, reprezentat prin dl. Primar Emil Boc și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, reprezentată prin dl. Director general Grigore Suciu

 • 1. La solicitarea Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Poliției sau Jandarmeriei, echipajul R.A.D.P. Cluj-Napoca, instruit și dotat corespunzător pentru îndeplinirea prevederilor H.C.L., se deplasează la locul respectiv.

 • 2. Animalele sunt capturate de către specialiștii R.A.D.P. și transportate într-un loc special amenajat, sub protecția Poliției, Jandarmeriei și sub îndrumarea inspectorilor din cadrul Direcției control. Transportul animalelor se va realiza, după caz, cu sau fără mijloace de transport auto.

 • 3. R.A.D.P. Cluj-Napoca se va ocupa de cazarea, hrana, asistența medicală și îngrijirea zilnică a animalelor.

 • 4. La ridicarea animalelor se va încheia un proces-verbal, care va cuprinde: data și locul încheierii (locul ridicării animalelor); specia animalelor; numărul acestora; numele, prenumele, semnătura, calitatea și instituțiile din care fac parte persoanele care participă la operațiune. Cu ocazia predării la locul special amenajat se va menționa și starea animalelor, constatată de către medicul veterinar al R.A.D.P.

 • 5. R.A.D.P. Cluj-Napoca va stabili costurile zilnice de capturare, ridicare, transport, cazare, hrană, asistență medicală și îngrijire zilnică a animalelor, pe baza tarifelor aprobate prin II.C.L.

 • 6. Pentru fiecare animal capturat se va întocmi o fișă de magazie, în care vor f: prevăzute costurile zilnice și date privind starea de sănătate a animalului.

 • 7. La solicitarea proprietarilor de animale, R.A.D.P. întocmește devizul de plată ș încasează sumele datorate.

 • 8. Animalele pentru care au fost achitate amenzile contravenționale, taxele stabilite pentru prinderea, transportul, cazarea, hrana, asistența medicală și îngrijirea zilnică t acestora, vor fi eliberate proprietarilor din custodia R.A.D.P., cu avizul conform a' Primăriei municipiului Cluj-Napoca, pe bază de proces-verbal semnat de către părțile implicate.

 • 9. Animalele neridicate în termenul și în condițiile stabilite prin H.C.L. vor trece de drept în proprietatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin dispoziție t Primarului, urmând ca R.A.D.P. Cluj-Napoca să organizeze licitații publice pentn valorificarea lor. Din sumele rezultate în urma valorificării, R.A.D.P. își va acoper cheltuielile efectuate cu această activitate, iar sumele rămase vor fi utilizate pentn modernizarea adăposturilor pentru animale. Atelajele neridicate în termenul și în condițiile stabilite prin H.C.L. vor trece de drept în proprietatea Consiliului local al municipiulu Cluj-Napoca, prin dispoziție a Primarului, urmând ca R.A.D.P. Cluj-Napoca să le predea în vederea valorificării, Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Cluj, îi conformitate cu prevederile O.G. nr. 128/1998, republicată.

R.A.D.P. Cluj Napoca

Str Avram lancu nr. 22-28


DIRECTOR C ing. Grigorl


EN

I Su


Centralizator

cu prclnri iinilam la aclivilalca din


CEN-RUL PENTRU TRATAREA SI ÎNTREȚINERE ANIMALE

Preturi calculate in Noiembrie 2004

Nr.

Cri..

Denumirea lucrării

U.M.

Preț Unitar

Preț producție (fara T V A. ) LEI / UM

0

1

2

3

1

Prindere animale de pe domeniul public ( ovine, bovine, cabaline si porcine )

buc

69,178

2

Transport animal capturat cu auto

buc

317,310

3

Transport animal capturat fara auto

buc

53,905

4

îngrijire, supiaveghere animal capturat

buc/zi

781,626

5 .a.

Asistenta medicala in regim normal

Luc

39,975

5.b.

Asistenta medicala in regim de urgenta

1 buc intei ventie

250.659

6 a.

Furajare animale capturate - bovine

buc/zi

157,379

6.b.

Furajare animale capturate - cabaline

buc/zi

173,628

6.c.

Furajare animale capturate - ovine

buc/zi

20.442

6.d.

Furajare animale capturate -porcine

buc>'zi

52,416

7.a.

Muls bovine

1 operație

13,027

7.d.

Muls ovine

1 operație

4.043

Nota: Medicamentele se vor deconta separat

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Mhaela Secinca

BIROU P.IL.U.P ing. Adrian Miclau


Sheetl (2)

RADP CLUJ-NAPOCA

CALCULATE DE PREȚ NR. 01

nov2004

DENUMIREtTARIF - PRINDERE ANIMALE DE PE DOMENIUL PUBLIC(OVINE, BOVINE, CABALINi'SI PORCINE)

U.M.:1 BUC. ANIMAL

DIRECTOR ECONOMIC

ec. MARIANA POPirig


. ADINA POJARMATERIALE

UM/

%

Preț unitar

Cons. specific

Valoare

MAN

■Trar----

tarif, mediu

Norma de timp

Valoare

Utilaj* Transp.

u M

Tarif

N.T.

VALOARE

1

Muncit

|  17248

I       1.54

26562

I

1

i

I

I

I

TOTAL

I

1

1

0

26562

I

I

0

Chelt. aproviz.

| 0%

1

0

I

I

Total mat. +ch. apr.

0

I

I

TOTAL I

I

I

I

I

o

cor. Mari

| 0%

0

I

I

Spor pencilozitate

I 20%

5312

I

I

SUBTOTALI

I

3187J

CAS

| 22%

7012

l

Ajutor somai

3%

I

956

Fond risc

0.5%

15S

r

CASS

7%

I

2231

SUBTOTAL II

I

42233

Chelt. corn, secție

30%

I

12670

TOTAL II

I

I

54903

TOTAL III COST SECȚIE

54903

Chelt. gen. intrepr. |

20% |

1

I

10981

TOTAL IV Cost intrepr.

65884

PROFIT

5%

1

I

3294

PRODUCȚIE

69178

SEF SERVICIU

R.A.D.P. Cluj Napoca


CALCULATE DE PREȚ NR. 02


Decembre 2004

DENUMIRE :
Sef P.L.U.P. ing Adran MjcfaTRANSPORT ANIMAL CAPTURAT , CU AUTO

U.M.                   1 buc animal

MATERIALE

UM/

%

Preț unitar

Cons. specific

Valoare

MAN.

Sa. tarif, mediu orar

Norma de timp

Valoare

UTILAJ+

TRANSP

UM

Tarrf

NT.

VALOARE

0

MC.

17.248

2

34 496

ARO 320

ore

46,571

1

46.571

km

6,379

21

133,959

I

0

0

I

0

I

0

0

0

I

|cF~

TOTAL

0

34 496

180.530

Chelt. aproviz.

8 00%

0

Total mat. +ch. apr.

0

TOTAL I

0

180,530

Co.man.

0 00%

0

Spor munca grea

0 00%

0

Spor pencilczitate

20 00%

6 399

SUBTOTAL I

41 295

CmS

- L'C%

..

9 107

Ajutor șomaj

3 00%

1 242

Fond risc + Ar

■J SO'y’U

2C7|

CASS

7 00%

2.393

SUBTOTAL II

54 349

Chelt corn, secție

30 00%

16 455

TOTAL II

71.203

TOTAL III

COST SECȚIE

251,833

Chelt. gen. mtrepr.

20%

50,367

TOÎAL IV Cost intrepr.

302,200

PROFIT

5%

15.110

TOEI-------------

PRODUCȚIE

317,310

TVA

19%

I

I

60,289

TOTAL

I

I

I

377,599

Stieeil

RADP CLUJ-NAPOCA

CALCULATIE DE PREȚ NR. 03

nov2004

DENUMIRElTRANSPORT ANIMAL CAPTURAT FARA AUTO

întocmit


CIRECTOR ECONOMIC

ec. MARIANA POPBUC. ANIMAL

MATERIALE

UM/

%

Preț unitar

Cons. specific

Valoare

MAN

vdl. tarif, mediu

Norma de timp

Valoare

Utilaj+ Transp.

u M

Tarif

N.T.

VALOARE

Munc

|  17243

1.2

2C698

I

0

I

I

I

I

I                       o

TOTAL

I

0

T"

I

20638

I

I

I                          o

Chelt. aproviz.

0%

L

0

i

i

Total mat. +ch. apr.

0

l

I

I

TOTAL I

i

I

o

cor. Man

0%

I

o

I

Scor periculozitate

20%

i

I

4140

I

SUB TOTAL I

24837

CAS

22%

5464

Ajutor șomaj

3%

745

Fond risc

0.5%

I

124

CASS

7%

I

1733

SUBTOTAL II

I

329CS

Chelt. corn, secție

30%

I

9873

I

TOTAL II

I

42782

i

TOTAL III COST SECȚIE

42782

Chelt. gen. mtrepr.

20%

I

I

8556

TOTAL iV Cost intrepr.

51338

PROFIT

5%

i

2567

PREȚ '

PRODUCȚIE

53905

ScF SERVICIU

ing. ADINA POJAR

-

li

R.A.D.P. C'.uj Napoca


CALCULATIE DE Pr:ET NR. 04


Decembrie 2004


DENUMIRE :


îngrijire, supraveghere animal capturat

Director Economic

ec. Mihaela Secinca


Sef P.L.U.P.

ing Adriap-Mjclaus


întocmit

tehn Alexandru Zitzman


U.M.                  1 buc animal

MATERIALE

UM/

%

Preț unitar

Cons. specific

Valoare

MAN.

Sal tarif mediu orar

Norma de timp

Valoare

UTILAJ+

TRANSP

UM

(Tarif        |N.T.

VALOARE

0

MC

17,248

171  300.115

ARO 320

ore

46,5711

0

km

6.379|

0

J

Io

0

_

I

IO-

0

|0

0

0

TOTAL

0

300.115

0

Cnelt. aproviz.

8.00%

0

I

Total mat. +ch. apr

0

TOTAL I

0

(o-

Co.man.

0.00%

0

Spor munca grea

0 00%

_

0

Spor pencilozitate

20 00%

60.023

.•„.'"OTALI

~I 3eC 138

1

CAS

22 00%

_

i 79.230

Ajutor somai

3.00%

|    1C.o04

“1

Fond risc+AF

0 50%

1 1801

CASS

7.00%

I 25 210

SUBTOTAL II

1

i 477 183

Chelt. corn, secție

30.00%

1

I 143155

TOTAL II

1

620 338

ioialIii--------------

COST SECȚIE

620.338

Chelt. gen. intrepr

20% I

I

124.068

TOTAL IV Cost intrepr.

744.406

PROFIT

5%|

!

1

37,220

TOȚI-------------

PRODUCȚIE

781,626

TVA

19%|

1 1 1

1148.509

TOTAL

1                                          1                                                               i

1930,135

Sfieeti

RADP CLUJ-NAPOCA

CALCULATE DE PREȚ NR. 05

nov2004

DENUMIRE:ASISTENTA MEDICALA IN REGIM NORMAL

DIRECTOR ECONOMIC

ec. MARIANA .POP

• MPOlCiMENTELE SE CECONTEAZA SEPARAT


ing


. ADINA POJARBUC. ANIMAL

MATERIALE

UM/

%

Preț unitar

Cons. specific

Valoare

MAN

tarif, mediu

Norma de timp

Valoare

Utilaj+ Transp.

u M

Tarif

NT.

VALOARE

I

Munci

46512

0.33

15349

0

I

r

I

I

0

TOTAL

I

I

0

15349

I

0

Chelt. aproviz.

| 0%

0

I

Total mat. +ch. apr.

0

I

|

I

TOTAL I

L

I

I

0

cor. Man

0%

o

I

I

Scor' "cilozitate

20%

I

i

3070

I

SUBTOTALI

I

18419

CAS

4051

Ajutor șomaj

3%

. 553

Fond risc

0.5%

92

CASS          |

7%l

1289

SUBTOTAL II

I

24405

Chelt. corn, secție |

30%

I

7321

I

TOTAL II

I

31726

I

TOTAL III COST SECȚIE

31726

Ciielt. gen. intrepr.j

20% |

I

6345

TOTAL IV Cost intrepr.

38072

PROFIT

5%|

19C4

PREȚ ■

PRODUCȚIE

39975

SEF SERVICIU

R.A.D.P. Cluj Napoca


CALCULATIE DE F. .ZT NR. 05b


Decembrie 2004

DENUMIRE :Set P.L.U.P, mg Adnan Mte&us


Director Economic

ec. Mihaela Secmca


ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA

U.M.                   1 buc intervenție de urgenta

MATERIALE

UM/

%

Preț unitar

Cons. specific

Valoare

MAN.

Sai. tant mediu orar

Norma de timp

Valoare

UTILAJ+

TRANSP

UM

Tanf       In.T.

VALOARE

j                                                  I

0

M.C

46.512

0.50

23.256

ARO 320

I ore

46,571:

0.5

I23.286

[km

6,379'

20

127 580

i

0

_

îo~

I

0

I

0

I

0

I

0

0

TOTAL

0

23 256

150.866

Chelt. aproviz

8.00% |

0

Total mat. +ch apr.

,                         I

0

TOTAL I

0

r i           i

150.366

Co man.

0 00%|            I

o

!I

Spor munca grea

0 00%i

0

Spor pencilozitate

20 00%

I

_

4 651

i

SUETOTALI

I

27.907

CAS

22 UU%|            |

£ 1 '? |      C. .TU

Ajutor șomaj

3 00% |

1

1

337

Fond nsc*AF

0 50% I

140

I I

CASS

7 00%|

_

_

1.954

SUBTOTAL II

i

36.977

Chelt. corn, secae

30 00%|

11.093

TOTAL II

48.070

IOIAL Iii

COST SECȚIE

I

198,936

Chelt. gen. intrepr

20%

I                                             i

39,787

TOT7CT7-----------

Cost mtrepr.

238.723

PROFIT

5%

11,936

PTTCT

PRODUCȚIE

250.659

TVA

19%

47.625

TOTAL

I

I

298,284

întocmit

tehn Alexandru Zitzman

MEDICAMENTELE SE DECONTEAZĂ SEPARAT

Sneed

RADP CLUJ-NAPOCA

CALCULATE DE PREȚ NR. 06 a - BOVINE

nov2004

DENUMIRE: FURAJARE ANIMALE CAPTURATE

U.M.:1 BUC. ANIMAL - 24 ore

MATERIALE

UM/

%

Preț unitar

Cons. specific

Valoare

MAN

■jji tarif, mediu

Norma de timp

Valoare

Utilaje Transp.

U

M

Tarif

N.T.

VALOARE

Fibroase

|xg

500C

I              6

3000C

C

0

Suculente

|kg

250C

| 20

|   5000C

1

Nutret combinat

|kg

|    800C

| 2| 16000

1

Apa

H

I

20| 0

1

Sare

Ikg

|    4000

0.O2I ■     30

1

1

1

1

0

TOTAL

I

I

96080

1

1               o

1

1

1

0

Cheli anrnviz.

| 0%

I

I

0

1

Total mat. ^ch. aor.

96080

1

1

1

1

1

TOTAL I

I

I

1

1

1

1

96080

cor. Man

0%

1

0

1

1

Spor pericilozitate

I 20% |

0

1

1

1

SUBTOTAL I

0

1

1

1

CAS

22%

0

1

1

1

Ajutor șomaj

3%

0

1

1

1

Fond risc

0.5%

0

1

1

1

CASS

7%

I

0

1

1

1

SUBTOTAL II

I

0

1

1

Chelt. corn, secție

30% |

28824

1

1

1

TOTAL ll

1

1

28824

TOTAL III

COST SECȚIE

124904

Chelt. gen. intreprj

20% j

1

1

24981

T'O'TÂL'lv-' Cost intrepr.

149885

PROFIT

5%

7494

PREȚ

PRODUCȚIE

157379

SEF SERVICIU

ÎNTOCMIT

nov2004

DENUMIRE: FURAJARE ANIMALE CAPTURATE

SEF SERVICIU

in<|. ADINA POJAR


BUC. ANIMAL -24 ore

MATERIALE

UM/

%

Preț unitar

Cons. specific

Valoare

MAN

ttt--

tarif, mediu

Norma de timp

Valoare

Utilaj+

Transo.

u M

Tarif

N.T.

VALOARE

Fibroase

kg

5000

8

40000

I

1                 o

o

Suculente

kg

2500

20

50000

I

1

1

1

Nutret combinat

kg

8000

2

| 16000

I

1

1

Apa

I'

20

I              o

I

1

1

1

o

I

i

o

TOTAL

106000

I

0

0

Chelt. aproviz.

0%|

o

1

1

I

1

Total mat. +ch. apr.

106000

r

1

TOTAL I

i

i

1C60C0

:a.'. Man

u'.ol

1 0

j

Scor pencilozitate

20% i

i               0

J

SUBTOTALI

0

i

CAS

22% I

J

0

i

Ajutor șomaj

3%l

I

0

I

Fond nsc

0.5’/o|

I

0

I

CASS

7%i

I

0

I

I

SUBTOTAL II

I

I

0

i

I

Chelt. corn, secție j

30% |

I

31800

I

I

TOTAL II

31300

I

TOTAL III COST SECȚIE

137800

Chelt. gen. intrepr.|

20% i

I

27560

TOÎAL IV" Cost intrepr.

i

165360

PROFIT

5%;

i

i

I

1

1

8268

PET—

PRODUCȚIE

I

I

I

I

173628

DIRECTOR ECONOMIC

ÎNTOCMIT

nov2004

DENUMIRE: FURAJARE ANIMALE CAPTURATE

U.M.:1 BUC. ANIMAL - 24 ore

MATERIALE

ÎUM/

1 0/

1 "

îpret

[unitar

Cens specific

Valoare

Itarit.

MAN. mediu

Norma de timp

Valoare

Utilai*

Trar.sp.

u 1

M |~=rif

N T

VALOARE

Fibroase

|    5000

1

500C

! 1

(

III   C

Suculente

|kg

•    2500

2

5000

1 1

I                                     1                                              1

Nutret combinat

ikC

j 3000|

0 3,

2400

1 1

1 i                                     1                                              1

Apa

II

i

3i

0

1 1

1 I                             1                                    i

SAr<E

ixg

i 4000!

0 02!

80

1 1 1

c

TOTAL

; 1

12430

1                      1                          1                          o

v

Chelt. acroviz.

i O-'.-

0

i                                       i                                               l

l

Total mat. +ch. ac

1

12430

i                                       1                                              i

1 ■ 1 1

I                i                        !

i

i                                       i

i

I

1

i

_

cor Man

o *'z

i                      1                          1                          0

1:1 :

Spor pericilozitat-

■o c

i                    1                    0

1 ' 1

SUBTOTAL1     i       i         i

1                    i                    0

1                                                       I                                              1

CAS

-

A A. 2

i

i

1                       1                       o

I                                            I                                    1

Ajutor șomaj

3:

!

i

1                       1                       o

l                                            i                                    1

Fond risc

G 5'.-

1

i

1                       1                       o

i                                                       i                                              1

CASS

/ ’ ?

i

1110

I                                            I                                    1

SUBTOTAL II           i                  i

I                   1                       1                       0

I                                           I                                     1

Chelt corn, secție

30-':-!

1            1              1         3742

I                                                       I

TOTAL II

1            1              1         3742

1                ‘                                     1                                              i

i 0 t AL ! h

j

1

COST SECȚIE

1

i

i

i

1

: O A -

Cneit. gen. mtrepr

2C::

1 1

1     ■            1               1                  32-5

TO i AL IV

1

1

Cost intrepr.       i

i

1

19469

PROFIT

1 1 1

I                I              1                  973

PREȚ——

1

PRODUCȚIE

i

1

1

- ' - -

nov2004

DENUMIRE: FURAJARE ANIMALE CAPTURATE

SE." SERVICIU

Hhl ADINA POJ


U.M.:1 BUC. ANIMAL • 24 ore

MATERIALE

UM/

%

Preț

unitar

Cons specific

Valoare

MAN.

TT tarif mediu

Norma de timp

Valoare

Utilaj-

Transe

U

M

Tarif

N T.

valoare

Nutret combinat

|kc

8000

4

3200C

1 1 1

i

1

Apa

U          1              1             2

1               c

“i i       r

1

1 1

TOTAL

1 1 1

3200C

i

l                o

1

1                       o

Chelt. ac-roviz.

| 0%| |

c

III   1

Total mat. +cn. apr

32000

i

1

i 1                                     1                                               1

totall

1 1

r

i                                i

i

32000

cor Mar.

0:i|           I

1110

t I                                     1                                               I

Spor oericilozitate

20Ti

1                    1                       I                      0

■ 1

SUETO'AL l

1 1

I                    1                       1                      0

; I                                     i

CAS

22T|        I

1                   |                       I                      0

Ajutor șomaj

3-T|             i

1                    1                       I                      0

1                             I                                     I

Fonc risc

0 5:c|           ;

1 1 1 0

!               1                                     I                                               i

CASS

7T|

i

1 1 1 0

III   I

SUETOTAL II     |       I         1

i                       1                          i                          0

I                                               1

Chelt. corn, secție |

30T|

1

1

|           1             !        9600

1 1 1 1

total ii    III    1

=600

1 1

TO i AL iii

i

1

1

1

1

i

COST SECȚIE

1

i

i

41600

Chei!, gen. intrepr. |

20\-i

!

I                                        1

i           8320

TOTAL 17

1

1

1

1

1

i

Cos: ir.trepr

i

1

1

i

1

|         49920

PROFIT         |

5T|

i

1 1

2496

PREȚ

i

1

1

1

1

1

PRODUCȚIE

1

1

1

1

1

1

1

|          52416

h'TOCMIT

nov2004

DENUMIRE: MULS BOVINE

U.M.:1 MULS /1 BUC. ANIMAL

MATERIALE

UM/

%

Preț

1 unitar

Cons. specific

Valoare

MAN.

tarii mediu

Norma de timp

Valoare

Utila;-

Tra.nsp.

U

M

Tarif

NT.

VALOARE

iii  I  c

17248

0.29

5002

1                                     1                                              i

III  I  c

I                                     I

1

TOTAL

0

|            |       5002

III   c

Cr.elt, aprcviz

0-'

1 1

0

I

1                                     1                                              I

Total mat. -eh. aer

1                                        i

0

I                                     I

i 1                             i                                     i

TOTAL I      ||      i '   I

I                                               !

Iii

cor Man         I

0;

i                                        i

1

1110

Iii   ■

. SCOC                ț

20::

i                                        •

1

1 | | 1000

III

SUcTOlALI    I

i           I       8CC2

l 1                                     i

CAS            I

22::

! :

i

i             :        i32i

1 i                             s

Ajutor somai

3::

i                                •

I

1              1           130

i 1                                                 i

Fond risc

0.5;:

1

1

II    1   30

1 l                             i

CASS          i

7::

1

1

|             1         420

iii   :

SUB i OTAL II

1            1              I         "953

1 i                                     i

Cheli corn, secție |

30':

1

1

|            I       2386

l I

TOTAL II

|

|           I      10339

Iii

TOTAL Iii

j

1

COST SECȚIE

i

1

i

10339

Cnelt. aen. intrecr |

20-:

■                                   l

i

20cc

TOTAL IV

1

1

Cost mtrepr.

1

1

1

1^-0

PROFIT

5:C

I                                                    1                                                               1

III    ■     C2C

PREȚ

|

1

1

PRODUCȚIE

1

,1

1

i

i

i 'î*‘: 7 ”

INTOC-'mT

nov2004

DENUMIRE: MULS OVINE


U.M.:1 MULS / 1 BUC. ANIMAL

MATERIALE

UM/

0/ /o

Preț

ur.it a r

,Cons

soecific

Valoare

MAN.

te’ i mediu

i Norma

Ide timp

Valoare

Uti =|r Tracsp

U

M

Tarif

N.T.

I

C

5|      0.00

1552

III   I

I I

c

I                                        I                                              I

I I                                    I                                                I

FCTA.L            |        |

0

|       1552

III   I     0

Cheli, aoroviz

0%|

0

I                                        I                                              I

i                                                I

Total mat. +ch apr

I

!                                             I

0

I                                        I                                              I

III   I

TO     I

I

I

I

1

1

u

cor M=n

0cil

I                      I                          l                          0

I I                                    I                                                I

Scor oencilczitsie i

20==!

I

i           |                       310

III   I

SUB“CTALli|         I

i          1                    1363

III   I

2^' z',

—I

I            i         410

I

1

i

1

i

Ajuior somai

3::i

I

i                I                  i                56

I

1

i

i

Fond ?sc

0.5A|

I

I                      I                          I                          9

II:   i

CASS

7c‘c|

~T

I             I               I            130

ii:   I

SU5TOTAL II    i      |

2468

Iii   I

Cheli corn, secție i

30A j

i                                             I

I        740

i i                                     I

TOTAL II           I        I          i

|           |             |        3209

I I                                                 I

TOTAL III

i

i

COST SECȚIE

I

|

1

|

3209

Cheli. gen. intreor |

2GAI

I

I

i

I             642

TOTAL IV

1

Cosi intrepr.

:                                   I

1

3850

PROFIT

5âo|

I                                            I

I

1

III    I     193

PREȚ

1

PRODUCȚIE

1

4043

SER SERVICIU

inc ADINA POJAR