Hotărârea nr. 567/2005

Hotărârea 567/2005 - Prelungirea unui contract de închiriere.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unui contract de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere pentru locuința din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca. str. G. Clemenceau nr.7, ap.5- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Ovidiu Laurean Turdean, Tudor Radu Pușcaș, Alexandru Cordoș, Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 733 din 17.08.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere pentru locuința din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. G. Clemenceau nr.7, ap.5, pentru d-na. CALO SIMONA;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. “f” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a locuinței situată în municipul Cluj-Napoca, str.G.Clemenceau nr.7, ap.5 cu data adoptării hotărârii până la soluționarea revendicării imobilului, dar nu mai mult de 1 an, pentru d-na. CALO SIMONA.

Art.2 Contractul de închiriere încetează de drept la restituirea locuinței către revendicator. Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.