Hotărârea nr. 560/2005

Hotărârea 560/2005 - Modificarea Hotãrârii nr. 339/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLI .l-NAPOCA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii nr.339/ 2005 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2006

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.339/ 2005-proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.169380/18.08.2005 al Direcției taxe și impozite locale prin care se propune modificarea Hotărârii nr.339/2005 privind stabilirea impozitelor și taxelbr locale pentru anul 2006;

Reținând prevederile O.U.G.nr.45/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,- âle Legii nr_571 Z2003i-lpțrivi£i£L Cqdul fiscal cu modificările și completările ulterioare, prevederile O.G 92/2003 privind Codul’de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit dispozițiunilor art. 38 al.2 și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă modificarea ANEXEI nr.l și ANEXEI nr. IA din Hotărârea nr.339/2005. Anexele nr.l și IA, modificate, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

, în cazul Anexei nr.lA, nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006 rezultă din denominarea’celor aprobate prin Hotărârea nr.339/2005 avându-se în vedere două zecimale iar valoarea finală a taxei va face obiectul rotunjirii la 1 leu nou conform dispozițiilor legale.

Art.IL - Se aprobă modificarea art.5, care va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Se aprobă pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice anularea creanțelor restante și a accesoriilor aferente acestora, în sume mai mici de 10 lei, pentru pozițiile de rol care au restanțe și sunt mai vechi decât 01.01.2005. conform art. 173 alin (3) din Codului de procedură fiscală, pe. fiecare sursă în parte (impozit clădiri, impozit teren, taxa auto, taxă viză autorizație și altele, excepție făcând taxele -cuprinse în anexa nr. IA)."

Art.lll. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția taxe și impozite locale, Direcția domeniului public și privat, Direcția urbanism, Direcția teljms^, Serviciul camera agricolă și Direcția economică.' ’ PREȘEDINTE DE ȘEDI Alin Păunei

ntrasemnează; e/retarul municipiului, Jr. Mircea Jorj


Nr. 560 din 30 august 2005 ( Hotărârea a fost adoptată

cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului

ANEXA Nr. I

la Hotărârea nr. 560 /2005


Cluj-Napoca

TABLOUL

cuprinzând impozitele și taxele locale

/. CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite și taxe locale

VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART.251 ALIN.(3), IMPOZITELE Șl TAXELE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-0 ANUMITĂ

SUMĂ ÎN LEI Șl CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZÂ ANUAL, ÎN CONDIȚIILE ART.292 Șl RESPECTIV ART.295 ALIN.(12), PRECUM Șl

AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.297 ALIN.(7)

I

CAPITOLUL II- IMPOZITUL PE CLĂDIRI

VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Art.251 alin.(3)_______ ____ ________ _______ _____ __________

Tipul clădirii

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005

Propunere pentru anul 2006 Nivelurile indexate pentru anul 2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Valoarea impozabila

- lei/m? -

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire [condiții cumulative]

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

Cu instalații de apa. r canalizare, electrice și încălzire [condiții cumulative].

Fără instalații de : apa. canalizare, electricitate sau ' încălzi:.-

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire [condiții cumulative]

Fără instalații de apa, canalizare, electricitate sau încălzire

0

1

2

3

4

1. Clădiri cu pereți sau cadre din beton armat, din cărămidă arsă, piatră naturală sau alte materiale asemănătoare

6 313.000/

631,30

3.745.000/

374,50

669      i ■

f

397

669

397

2. Clădiri cu pereți din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci, șipci sau alte materiale asemănătoare

1.712.000/

171,20

1.070.000/

107,00

182    Ț

114

182

114

3. Construcții anexe corpului principal al unei clădirii, având pereții din beton, cărămidă arsă, piatră sau alte materiale asemănătoare

1.070.000/

107,00

963.000/

96,30

114*    *■

102

114

102

4. Construcții anexe corpului principal al unei clădiri, având pereții din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, șipci sau alte materiale asemănătoare

642.000/

64,20

428.000/

42,80

68

45

68

45

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII

Art.258 alin.(2)                                                                                                                     -’lei/ha*-

Zona în ca-drul Io-calității

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005 rol/ron

Propunere pentru anul 2006

Nivelurile indexate pentru anul 2006 •

Nivelurile de impozitare aprobate pentru i                anul 2006

Nivelurile impozitului,

pe ranguri de localități

Nivelurile impozitului, |

ie ranguri de localități

Nivelurile impozitului,

pe ranguri de localități

0

1

II

III

IV

V

0

1

II

III

IV

V

0

1

II

III

IV

V

A

69.850. 000/ 6.985

58.000. 000/ 5.800

50.950. 000/ 5.095

43.850. 000/ 4.385

6.000.0

00/ 600

4.800.00

0/

7.404

6.148

5.401

4.681

636

509

7.404

6.148

5.401

4.681

636

509

B

58.000.

000/

5.800

43.850.

000/

4385

35.550. 000/ 3.555

30.000. 000/ 3.000

4.800.0

00/ 480

3.600.00 0/ 360

6.148

4.648

3.768

3.180

509

382.

6.148

4.648

3.768

3.180

509

382

C

43.850. 000/ 4.385

30.000. 000/ 3.000

22.500.

000/

2250

14.250. 000/ 1.425

3.600.0

00/ 360

2.400.00

0/ 240

4.648

3.180

2.385

1.511

382

254

4.648

3.180

2.385

1.51 1

382

254

D

30.000. 000/ 3.000

14.250. 000/ 1.425

11.900. 000/ 1.190

8.300.

000/

830

2.350.0

00/ 235

1.200.00

0/ 120

3.180

1.511

1.261

880

249

•127

r

3.180

1.511

1 .261

880

249

127

Art.258 alin.(4)___            ____;________________________________________________________________.      _____________- lei/ha* -

Nr

Crt

Zona

Categoria de folosință

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005 -valori actualiz cu coef.de corecție, cu 5-. '     rol/ron

Propunere pentru anul 2006 Nivelurile indexate pentru anul 2006 -val.actualiz.cu coef.de corecțiețcu 5)-

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Zona A

Zona B '

Zona C

Zona D

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

1

Teren arabil

950000/

95

700000/

70

X

X

100

75

65

55

1

100

75

65

55

2

Pășune

700000 /

70

600000/

■ 60

X

X

75

65

55

45;

1

75

65

55

45

3

Fâneață

700000 /

70

600000 /

60

X

X

75

65

55

45

75

65

55

45

4

Vie

1550000/

155

1200000/

120

X

X

165

125

100

65

165

125

100

65

5

Livadă

1800000/

180

1550000/

• 155

X

X

190

165

125

100

190

165

125

100

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

950000 /

95

700000 /

70

X

X

100

75

65

• 55

100

75

65

55

7

Teren cu ape

500000 /

50

400000 /

40

X

X

55

45

X r

55

45

30

X

8

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

Neproductiv

X

X

X

X

x

X

X •

X

X

X

X

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN-

ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCȚII

»                                                                                                                                                                                                                           I


*) în cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan, la actualizarea pentru anul 2006 elurilot icestuia pȘptru a nu n ajora ? iu diminua după caz nivelurile respective ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr 348^,004 privind denominarea monedei naționale s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe tern în lei/ha. ținând seama de faptul că 1 mp ~ 0.0001 ha          ■

IMPOZITUL PENTRU TERENUL AMPLASAT ÎN EXTRAVILAN

NOTĂ: 1. Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan au fost stabilite pentru anul 2005 în cuntumul de 11 000 lei /ha indiferet de rangul localității, categoria de folosință și zona unde este situat.;

2. Articolul 258 alin. (6) nu va fi pus în aplicare în cazul în care sarcina fiscală privind aceste terenuri va fi stabilită, constatată, controlată, urmărită și încasată de alte autorități decât cele locale

I’

!'

‘î

CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

Art.263 alin.(2)                           Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

Mijloc de transport ;

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005 rol/ron

Propunere pem unui 2006

N i v e 1 u r i 1 &■ i n d e x a t e ie n t r u

anul 2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

valoarea taxei

- lei/500 cm3 sau fracțiune -

■ VclIOâGOH tdXOi

- lei/500 cm' sau fracțiune -

valoarea taxei

- lei/500 cm3 sau fracțiune -

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 2 000 cm3 inclusiv

70.000/7,00

7

7

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cm3

86.000/8,60

'9

9

Autobuze, autocare, microbuze

140.000/14,00

15

15

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

150.000/15,00

16

16

Tractoare înmatriculate

93.000/9,30

10

10

Motociclete, motorete și scutere

35.000/3,50

4

4

Art.263 alin.(4)


Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone ^se majorează prin hotărâre a Guvernului potrivit art.292.alin(3) din Codul_fiscal2__

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005

Propunere pehtcu aiiul (006 Nivelurile indexate pentrb anul 2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Taxa (lei) rol/ron

Taxa

lei)

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica său un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt țsistem ci-? suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu două axe

X

X

X

1

X

X

X

1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

1.184.000/

118,40

1.302.000/

130,20

100

110

100

110

2. Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14.tone

1.302.000/

130,20

1.420.000/

142,00

110

167

110

167

3. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

1.420.000/

142,00

1.656.000/

165,60

167

235

167

235

4. Masa peste 15 tone

1.656.000/

165,60

3.314.000/

331,40

235

533

235

533

II. Vehicule cu trei axe

X

X

X

X

X

X

1. Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

1.302.000/

130,20

1.420.000/

142,00

110

120

110

120

2. Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

1.420.000/

142,00

1.539.000/

153,90

120

216

120

216

3. Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

1.539.000/

153,90

1.894.000/

189,40

216

280

216

280

4. Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

1.894.000/

189,40

2.959.000/

295,90

280

,   432

280

432

5. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

2.959.000/

295,90

4.497.000/

449,70

432

671

432

671

6. Masa peste 25 tone

2.959.000/

295,90

4.497.000/

449,70

432

i *

671

432

671

III. Vehicule cu patru axe

X

X

x           !•

X

X

X

1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

1.894.000/

189,40

2.012.000/

201,20

280 r

284

280

284

2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

2.012.000/

201,20

2.959.000/

295,90

284  .  <

443

284

443

3. Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

2.959.000/

295,90

4.734.000/

473,40

443

704

443

704

4. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

4.734.000/

473,40

7.101.000/

710,10

704

1.044

704

1.044

5. Masa peste 31 tone

4.734.000/

473,40

7.101.000/

710,10

704

1.044

704

1.044

Art.263 alin.(5) Combinați de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone

- se majorează prin hotărâre a Guvernului potrivit art.292.alin(3) din Codul fiscal-

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Nivelurile de impozitare pentru anul

2005

Propunere pentru anul 2006 Nivelurile indexate pentru anul 2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Taxa (lei) rol/ron

Taxa (iei)'

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

■ Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

Axa/axe motoare cu suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

cu alt ststetn de suspensii

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu 2+1 axe

X

X

X

X

X

X

1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

1.076.000/

107,60

1.302.000/

130,20

100

110

100

110

2 Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

1.302.000/

130,20

1.420.000/

142,00

110

120

110

120

3. Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

1.420.000/

142,00

1.539.000/

153,90

120

130

120

130

4. Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

1.539.000/

153,90

1.656.000/

165,60

130

140

130

140

5. Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

1.656.000/

165,60

1.775.000/

177,50

140

150

140

150

6. Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

1.775.000/

177,50

1.894.000/

189,40

150

189

150

189

7. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

1.894.000/

189,40

2.367.000/

236,70

189

i 340

189

340

8 Masa peste 25 tone

2.367.000/

236,70

4.023.000/

402,30

340

597

5

340

597

II. Vehicule cu 2+2 axe

X

X

X

*. X

X

X

1. Masa peste 23 tone, dar nu mai.mult de 25 tone

1.420.000/

142,00

1.539.000/

153,90

120

''       136

r

120

136

2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

1.539.000/

153,90

1.894.000/

189,40

136

T.       224

136

224

3. Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

1.894.000/

189,40

2.367.000/

236,70

224

■<         329

224

329

4. Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

2.367.000/

236,70

2.722.000/

272,20

329

397

329

397

5. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

2.722.000/

272,20

4.379.000/

437,90

397

651

397

651

6. Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

4.379.000/

437,90

6.154.000/

615,40

651

904

651

904

7. Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

6.154.000/

615,40

9.349.000/

934,90

904

1373

904

1373

8. Masa peste 36 tone

6.154.000/

615,40

9.349.000/

934,90

904

1373

904

1373

III. Vehicule cu 2+3 axe

X

X

X

X

X

X

1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

4.970.000/

497,00

6.745.000/

674,50

719

1001

719

1001

2. Masa peste 38 tone                    . •

6.745.000/

674,50

-  9.467.000/

946,70

1001

1361

1001

1361

IV. Vehicule cu 3+2 axe

X

X

X

X

X

X

1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

4.142.000/

414,20

5.917.000/

591,70

636

883

636

883

2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

5.917.000/

591,70

8.284.000/

828,40

883

' 1221

883

1221

3. Masa peste 40 tone

8.284.000/

828,40

9.349.000/

934,90

1.221

1806

1.221

1806

V. Vehicule cu 3+3

X

X

X

i

X

X

X

1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

3.314.000/

331,40

3.669.000/

366,90

362

437

362

437

2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

3.669.000/

366,90

4.379.000/

437,90

437

653

437

653

3. Masa peste 40 tone

4.379.000/

437,90

8.876.000/

887,60

653

1040

653

1040

Art263 alin.(6)                                Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005

Propunere pentru anul

• 2006

■ Nivelurile indexate pentru anul 2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Taxa (lei) rol/ron

Taxa (lei)

Taxa (lei)

a. Până la 1 tonă inclusiv

70.000/7,00

î- 7

7

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

230.000/23,00

•! 24

24

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

346.000/34,60

37

37

d. Peste 5 tone

438.000/43,80

.            46

46

Art.263 alin.(7)___ Mijloace de transport pe apă

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005

Propunere pentru • ubi . 20t)6

Nivelurile indr xare pentru anul 2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Taxa (lei) rol/ron

Taxa (lei)

Taxa (lei)

1 Luntre, bărci fără motor, scutere de apă, folosite pt. uz și agrement personal

119.000/11,90

13

13

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

356.000/35,60

' 38

38

3. Bărci cu motor

711.000/71,10

75

75

4. Bacuri, poduri plutitoare

5.917.000/ 591,70

•627

627

5. Șalupe

3.550.000/ 355,00

■376

376

6. Iahturi

17.752.000/ 1775,20

1.882

1.882

7. Remorchere și împingătoare:

X

X

X

a) Până la 500 CP inclusiv

3.550.000/ 355,00

376

376

b) Peste 500 CP, dar nu pestei 2.000 CP

5.917.000/ 591,70

627

627

c) Peste 2.000 CP, dar nu peste 4 000 CP

9.468.000/ 946,80

1004

1004

d) Peste 4 000 CP

14.201.000/ 1420,10

"•  1.505

1.505

8. Vapoare - pt. fiecare 1.000 tdw sau fracțiune, din acesta

1.184.000/ 118,40

126

126

9. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

X

X

a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

1.184.000/ 118,40

126

126

b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1 500 to, dar nu peste 3.000 to

1.776.000/ 177,60

'188

188

c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 to

2.959.000/ 295,90

314

314

CAPITOLUL V - TAXA PT. ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR Șl A AUTORIZAȚIILOR

Art.267 alin.(1) Taxa pt. eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban

Nivelurile prevăzute Legea

571/2003

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005

Nivelurile indexate pentru anul 2006

l’i>ipuiicre penll'ii am ' uin

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Suprafața pt. care se obține certificatul de urbanism

Taxa (lei) rol/ron

Taxa (lei)

Taxa (lei) i

Taxa (lei)

a) Până la 150 m2 inclusiv

27.000 - 38.000/2,70 - 3,80

28.000

3-4

3

3

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

40.000 - 50.000/4,00 - 5,00

45 000

4-5

5

5

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

51.000 - 64.000/5,10 - 6,40

55 000

5-7

- 6

6

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

65.000 - 77.000/6,50 - 7,70

70.000

■7-8

7

7

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

78.000 - 91.000/7,80 - 9,10

85.000

8-10

9

9

f) Peste 1.000 m2

91.000+ 139 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m-79,10 + 0,01 lei/mpentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

91.000 + 139 lei/ m2 pt. fiecare m? care depășește 1.000 m2

10+1 leu/m? pențru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

r

10 + 1 leu/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

Art.267 alin.(4) Taxa pt. eliberarea autorizației                      de

foraje sau excavări

între 0 și 54.000 inclusiv, pentru fiecare mafectat/între 0 și 5,40 inclusiv, pentru fiecare mafectat

50.000, pt. fiecare m? afectat

între 0 și-6 inclusiv, pentru • fiecare m? ‘afectat

6 pentruȚiecare m2 afectat

6 pentru fiecare m2 afectat

Art.267 alin.(7) Taxa pt.

eliberarea autorizației de construire pt. chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pt. Amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor

între 0 și 54.000 inclusiv, pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construCție/între 0 și 5,40 inclusiv, pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

50.000, pt fiecare m? de suprafață ocupată de construcție

1 •

între 0 și |6 inclusiv, pentru fiecare m2 qe suprafață ocupată de construcție

6 pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

6 pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

Art.267 alin.(11) Taxa pt. eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

între 0 și 80.000 inclusiv, pentru fiecare racord/între 0 și 8,00 inclusiv, pentru fiecare racord

60 00Q, pt. fiecare racord

între 0 și 9 inclusiv, pentru fiecare racord

9 pentru fiecare racord

9 pentru fiecare racord

Art.267 alin.(12)  Taxa pt.

avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean

’ între 0 și 107.000 inclusiv/între 0 și 10,70 inclusiv

100.000

între 0 și 11 inclusiv

IO

10

i

Art.267 alin.(13) Taxa pt. eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

între 0 și 64.000 inclusiv/între 0 și 6,40 inclusiv

10 000 lei

între O și 7 inclusiv

2

2

Art.268 alin.(1)

Taxa pt. e

iberarea unei autorizații pt. desfășurarea unei activități economicei

Nivelurile prevăzute Legea

571/2003

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005

Nivelurile indexate pentru anul 2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Propunere pentru anul

2006* :

1. în mediul rural

X

X

X

X

2. în mediul urban

Cf. Anexei I A la prezenta hotărâre

Cf. Anexei I A la prezenta hotărâre

Cf. Anexei 1 Ala prezenta hotărâre

Cf Anexei 1 A la prezenta hotărâre

. Nivelurile prevăzute Legea 571/2003

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005

Nivelurile indexate-; v.ntui anul 29P6

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Propunere pentru anul

2006

Art.268 alin.(2) Taxa pt. eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

între 0 și 130.000 inclusiv/între 0 și 13,00 inclusiv

92.000 lei

între 0 și 14 inclusiv

10

10

Art.268 alin.(3) Taxa pt. eliberarea de copii heliografice format A3 de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale

între 0 și 214.000 inclusiv, pentru fiecare m2 sau fracțiune de rn2/între 0 și 21,40 inclusiv, pentru fiecare m2 sau fracțiune de m2

200.000, pt fiecare rrT sau fracțiune de m2

între 0 și 23 inclusiv, pentru fiecare m2 sau fracțiune de m’

20 pentru fiecare m2 sau fracțiune de m2

20 pentru fiecare m2 sau fracțiune de m2

Art.268 alin.(4) Taxa pt. eliberarea certificatului de producător

intre 0 și 535.000 inclusiv/între 0 și 53,50 inclusiv '

50.000

între 0 și 57 inclusiv

50

50

CAPITOLUL VI- TAXA PT. FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ Șl PUBLICITATE

Persoanele care datorează taxa />/. afișai in scop de reclamă și publicitate vor depune o declarație anuală pt. stabilirea taxei la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului calendaristic pt. care se datorază laxa. Depunerea peste termen sau nedepunerea declarației se sancționează cu amendă.

Art.271 alin.(2) Taxa pt. afișaj în scop de reclamă și publicitate

Nivelurile prevăzute Legea 571/2003

rol/ron

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005

Nivelurile indexate pentru anul 2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Propunere pentru anul

2006

-lei/m2 sau fracțiune de m2

-lei/m sau fracțiune de m -

-lei/m2 sau fracțiune de m2 -

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează      o      activitate

economică

între 0 și 214.000 inclusiv/între 0 și 21,40 inclusiv

133.000

între 0 și 23.inclusiv

r

15

15

i

b) în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pt. reclamă și publicitate

între 0 și 161.000 inclusiv/între 0 și 16,10 inclusiv

72.000

între 0 și 17 inclusiv

8

8

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art.275 alin.(2) Manifestarea artistică      sau      activitatea

distractivă:

Nivelurile prevăzute Legea 571/2003 -valorile au fost actualizate cu coeficientul de corecție (5)-Rol/ron

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005 ART.275 ALIN (2) COROBORAT CU ART 296

- ALIN (1)

Propuneie pemu.1 am r-fivi-lu'li»- in-• j■' ;      • i

anui 2T06

-valorile au fost actualizate cu coeficientul do corecție <51-

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Propunere peritiu actul

- lei/m-' /zi-

- lei/in yi-

-lei/m2 /zi-

a) în cazul videotecilor

între 0 - 6.000 inclusiv/ între

0 - Q,60 inclusiv

5.000

între 0 și 5 inclusiv

1

. 1

b) în cazul discotecilor

între 0 - 12 000 inclusiv / între 0-1,2 inclusiv

7.500

între 0 și 10 ipclusiv

2

2

CAPITOLUL X-ALTE TAXE LOCALE

Nivelurile prevăzute Legea '571/2003 ' ROL/RON

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005 ART.283 COROBORAT CU ART.296 ALIN (1)

Nivelurile inhexate pentru anul'2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Propunere, pentru anul.. >06

r

Art.283 alin.(1) Taxa zilnică pt. utilizarea temporară a locurilor publice și pt. vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură și arheologie

Art.283 alin.(2) Taxa zilnică pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor       destinate

obținerii de venituri

Cf. Anexei I A la prezenta hotărâre

Cf. Anexei I A la prezenta hotărâre

Cf. AnexeiJ A la prezenta hotărâre

i •

1-

T

Cf. Anexei 1 A la prezenta hotărâre

Art.283 alin.(2) Taxa anuală pt. vehicule lente care folosesc infrastructura publică locală

între 0 lei/an și 321.000 lei/an inclusiv/ între 0 lei/an și 3,21 iei/an inclusiv

50.000 lei/an

între 0 lei/an și 34 lei/an inclusiv

5

5

CAPITOLUL XIII - SANCȚIUNI

- se actualizează prin hotărâre a guvernului (art.292(1 )-din Norme la Codul fiscal -

(lei)

Nivelurile prevăzute Legea 571/2003 rol/ron

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005

Nivelurile indexate .■.? i. anul 2006

Propunere pentru di. ..

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Art.294.      Contravenția      pt

depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art.254 alin.(5) și (6), art.259 alin.(6)       și       (7),       art.264

alin.(4),art.267 alin.(14) lit.b, art 277 alin.(2), art.281 alin.(2) și art.290 -în cazul persoanelor fizice

între

535.000/ 53,50 - 1 070.000 /107

535.000

I

60 -110

60

60

Art.294.      Contravenția      pt.

depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art.254 alin.(5) și (6), art.259 alin.(6)       și       (7).       art.264

alin.(4),art.267 alin.(14) lit.b, art.277 alin.(2), art.281 alin.(2) și art.290 -în cazul persoanelor juridice

între

2.140.000/214-4.280.000 / 428

2.140.000

230-450

r230

230

Art.294.      Contravenția      pt

nedepunerea    declarațiilor de

impunere prevăzute la art. 254 alin.(5) și (6), art.259 alin.(6) și (7), art.264 alin (4),art.267 alin.(14) lit.b, art.277 alin.(2), art.281 alin.(2) și art.290 - în cazul persoanelor fizice

între

.   1.070.000/ 107-3.200.000/320

1.070.000

11|Q-34O

110

110

Art.294.      Contravenția      pt.

nedepunerea    declarațiilor    de

impunere prevăzute la art.254 alin.(5) și (6), art.259 alin.(6) și (7), art.264 alin.(4),art.267 alin.(14) lit.b, art.277 alin.(2), art.281 alin.(2) și art.290 - în cazul persoanelor juridice

între

4.280 000 /428 - 12 800.000 /1280 lei

4.280.000

450-1.360*

450

450

Art.294     alin.(4)     încălcarea

normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea,    după    caz,    a

abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă - în cazul persoanelor fizice:

între

2.140.000 /214 - 10.700 000/1070 lei

2.140.000

230- 1.130

230

230

Art.294     alin.(4)     încălcarea

normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea,    după    caz,    a

abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă - în cazul persoanelor juridice :

între

8 560.000 /856 - 42.800.000 /4.280 lei

8.560.000

910-4.540

910

910 1

II. LEGEA NR. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare

Extras din norma juridică

NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2005 - lei - rol/ron

Nivclurilc^aj . .1   . gj nliu

'    anul

-ie« ror« ■

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

- lei - ron-

Art. 2(1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani; introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel:

X

X

X

a) până la valoarea de 366.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 a) până la valoarea de 38,80 lei - plafon valoric pentru anul 2006

19.000/ 1,90

2

2

b) între 366.001 lei și 3.660.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 b) între 38,81 lei și 388 lei - plafon valoric pentru anul 2006

19.000 lei + 10% pentru ce depășește 366.000 lei/ 1,90 iei + 10% pentru ce depășește 36,60 lei

2 lei + 10% pentru ce depășește 39 lei

i

2 lei + 10% pentru ce depășește 39 lei

c) între 3.660.001 lei și 36.594.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 c) între 388,01 lei și 3.879,00 lei - plafon valoric pentru anul 2006

348.000 lei + 8% pentru ce depășește 3,660.000 lei/ 34,80 lei + 8% pentru ce depășește 366,00 lei

37 lei + 8% pentru ce depășește 388 lei

37 lei + 8% pentru ce depășește 388 lei

d) între 36.594.001 lei și 182.970.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 d) între 3879,01 lei și 19.394,80 lei - plafon valoric pentru anul 2006

2.982.000 lei + 6% pentru ce depășește 36.594.000 lei/ 298,20 lei + 6% pentru ce depășește 3659,40 lei

316 lei + 6% pentru ce depășește 3.879 lei

316 lei + 6% pentru ce depășește 3.879 lei

e) între 182.970.001 lei și 365.940.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 e) între 19.394,81 lei și 38789,60 lei - plafon valoric pentru anul 2006

11.765.000 lei + 4% pentru ce depășește 182.970.000 lei/ 1176,50 lei + 4% pentru ce depășește 18297,00 lei

1.247’lei + 4% pentru ce depășește 19.395 lei

r

i

1.247 lei + 4% pentru ce depășește 19.395 lei

f) între 365.940.001 lei și 1.829.700.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 f) între 38789,61 lei și 193.948,20 lei - plafon valoric pentru anul 2006

19.084.000 lei + 2% pentru ce depășește 365.940.000 lei/ 1908,40 lei + 2% pentru ce depășește 36594,00 lei

-2.023 lei + 2% pentru ce depășește 38.790 lei

i ■

f

I

2.023 lei + 2% pentru ce depășește 38.790 lei

g) peste 1.829.700.001 lei - plafon valoric pentru anul 2005 g) peste 193.948,20 lei - plafon valoric pentru anul 2006

48.359.000 lei + 1% pentru ce depășești 1.829.700.000 lei/ 4835,90 lei + 1% pentru ce depășește 182970,00 lei

5.126 lei + 1% pentru

“ce depășește 193.948 lei

5.126 lei + 1% pentru ce depășește 193.948 lei

(2) ..........Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de......... ’),

indiferent de valoarea contestată

1.830.000’)/183,00*)

1941)

194’)

___________Art. 3 Acți unile ș [cererii e_n eeya I u a bile în bani se taxează astfel:___________

 • a) cereri pentru constatarea existenței sau neexistenței unui drept, făcute în cadrul

__art, 111 din Codul de procedură civilă________________________ __a)1 cereri în anularea sau declararea nulității unui act ju rid ic__

 • b) cereri care privesc dreptul de folosință a locuințelor sau a unor încăperi, nelegate

de plata anumitor sume de bani, precum și cereri de ordonanță președințială al căror ____________________________obiect nu este evaluabil în bani__________________

 • c)_cereri pentru stabilirea calității de moștenitor, a masei succesorale, cereri de _______________ra p o rt ,_ce re ri de red ui un ea 11 b e ra.l i t ă ți I o r și cereri d e p a rtaj_______________ _______________________d) cere rid erecuza reînjna teri eciv il ă______________________ e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum și _______________________cereri în legătură cu măsurile asigurătorii_______________________ ______f) cereri de perimare și cereri pentru eliberarea ordonanței de adjudecare______ ________________________________q) contestații în anulare________________________________

__h) cereri de revizuire____________________________________

i) acțiuni de grănițuire, în cazul în care nu cuprind și revendicarea unei porțiuni de teren

j) acțiuni posesorii și cereri care au ca obiect servituti

k) cereri de strămutare în materie civilă

1) cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătorești pronunțate în țară sau în alte țări și a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de leqe, care nu sunt executorii potrivit leqii

m) cereri introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:

- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, unei adeverințe sau oricărui alt înscris

- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite

- 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute, precum și cereri de repunere în termen

o) cereri pentru încuviințarea executării silite

o)1 cereri pentru emiterea somației de plată

p) cereri privind instituirea de măsuri asiqurătorii asupra navelor și aeronavelor

r) cereri de asistență judiciară, formulate de autoritățile străine, dacă prin convenții internaționale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistența judiciară internațională se efectuează gratuit:

- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare

- efectuarea de comisi’i rogatorii

s) cereri de înființare a popririi

t) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive sau irevocabile

ț) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte

ț'j cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau

X

X

X

183.000/ 18,30

19

19

110.000/ 11,0

' 12

12

91.000/ 9,10

10

10

183.000/ 18,30

19

19

37.000/ 3,70

4

4

91.000/ 9,10

10

10

91.000/ 9,10

10

10

91.000/ 9,10

10

10

91.000/ 9,10

■ 10

10

183.000/ 18,30

19

19

183.000/ 18,30

19

19

37.000/ 3,70

4

4

37.000/ 3,70

4

4

X

X

X

37.000/ 3,70

4

4

366.000/ 36,60

r .          39

39

37.000/ 3,70

•.       i        4

4

91.000/ 9,10

10

10

366.000/ 36,60

39

39

3.660.000/ 366,00

388

388

X

r        x

T

X

366.000/ 36,60 .

39

39

732.000/ 73,20

78

78

91.000/ 9,10

10

10

19.000/ 1,90

2

2

8.000/pagină/

0,80/pagină

1/pagină

1/pagină

8.000/ 0,80

1

1

situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată sau cu privire la dosarele ___aflate în arhiva acestora___.

u) notificările și somațiile comunicate prin executorii judecătorești, de fiecare comunicare <

v) cereri adresate Ministerului Justiției pentru supralegalizarea înscrisurilor sau ____________cop i i I or de pe î nscrisuri, destinate a fi u t i I i zat e îns t i n ă t a te__ x) cereri adresate Ministerului Justiției pentru autorizarea traducătorilor și __________________________________________i n te rp reți tor____


Art. 4 Cereri pentru a co rd a rea pe


a) cereri pentru înregistrarea partideIorpoIitice


ru autorizarea funcționării


b) cereri pentru acordarea personalității juridice asociațiilor fără scop lucrativ, fundațiilor, uniunilor și federațiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și


_________________p e n t ru modificare a a ctelor con stitutive ale acestora_________________

Art. 5 Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor și de inventator se taxează după cum urmează:


a) cereri pentru recunoașterea dreptului de autor și a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării


acestora


 • b) cereri pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență,

___________________inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului___________________ ____________Art. 6 In materie comercială, se taxează următoarele cereri:

 • a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăților comerciale, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum și cereri de dizolvare și lichidare a unei societăți comerciale ________b) cereri pentru lichidarea poziției dominante a unui agent economic

 • c) acțiuni, cereri și contestații introduse în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și al Legii nr. 83/1998 privind

____________________________procedura falime n t ui ui băncilor____________________________

 • d)_cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art. 67 alin. 3 din ___________________________Legea nr. 26/1996 (CoduI siIvic)_______ Art. 7 Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la _______________________raporturile de familie sunt următoarele_______________________

a) pentru cererea de divorț întemeiată pe art. 38 alin, 1 și 2 din_CoduI familiei____

 • b) pentru cererea de divorț întemeiată pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum și în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare

____________________________salariului minim brut pe țară____________________________

 • c) pentru cererile de stabilire a locuinței minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredințare a copiilor minori, introdusă separat de acțiunea de divorț, pentru cererile de reîncredințare a copiilor minori ulterior divorțului, pentru acțiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulți copii, în scopul purtării numelui său, precum și pentru cererile de încredințare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei

37.000/ 3,70

4

4

8.000/ 0,80

1

1

183.000/ 18,30

19

19

X

X

X

366.000/ 36,60

39

39

183.000/ 18,30  '

19

19

X

x

i

X

366.000/ 36,60

39

39

366.000/ 36,60

39

39

X

X

X

366.000/ 36,60

39

39

366.000/ 36,60

r          39

39

366.000/ 36,60

39

i

39

183.000/ 18,30

19

19

X

X

1 •

X

366.000/ 36,60

39

39

73.000/ 7,30

F. 8

. i.

8

55.000/ 5,50

6

6

Art. 8 (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 se taxează după cum urmează:

a) cereri pentru soluționarea conflictelor de competență dintre birourile notarilor publici        >

b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii și. a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiției

Art. 81. (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătorești prevăzute la alin. (1) se taxează cu .........’)

Art. 82 Cererile formulate ootrivit Leaii nr. 188/2000 orivind executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare, se taxează după cum urmează:

a) cereri pentru soluționarea conflictelor de competență între birourile executorilor judecătorești

b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii și a ștampilei executorului judecătoresc

Art. 9 (1) Transcrierea sau, după caz, intabularea în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile, pe bază de acte sub semnătură privată, și a ordonanțelor de adjudecare se taxează în funcție de valoarea declarată de părți în act, dar nu mai puțin decât valoarea terenurilor și construcțiilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor, .astfel.

a) până la 3.660.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 a) până la 388,00 lei - plafon valoric pentru anul 2006

b) de la 3.660.001 lei la 18.297.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 b) de la 388,01 lei la 1.939,50 lei - plafon valoric pentru anul 2006

c) de la 18.297.001 lei la 36.594.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 c) de la 1.939,51 lei la 3.879,00 lei - plafon valoric pentru anul 2006

d) de la 36.594.001 lei la 54.570.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 d) de la 3.879,01 lei la 5.784,40 lei - plafon valoric pentru anul 2006

e) peste 54.570.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 e) peste 5.784,40 lei - plafon valoric pentru anul 2006

X

X

X

73.000/ 7,30

8

8

73.000/ 7,30

8

8

37.000/ 3,70

4

4

19.0001)/ 1,90

21)

2')

X

X

X

73.000/ 7,30

8

»

8

73.000/ 7,30

8

8 1

37.000/ 3,70

4

4

X

X

X

4%, dar nu mai puțin de 37.000 lei/ 4%, dar nu mai puțin de 3,70 lei

4%, dar nu mai puțin de 4 lei

4%, dar nu mai puțin de 4 lei

147.000 lei +3% pentru suma ce depășește 3.660.000 lei/ 147.000 lei + 3% pentru suma ce depășește 366,00 lei

16 lei + 3% pentru suma ce depășește 388 lei

i

16 lei + 3% pentru suma ce depășește 388 lei

586.000 lei +2% pentru suma ce depășește 18.297,000 lei/ 58,60 lei + 2% pentru suma ce depășește 1829,70 lei

.. 62 lei + 2% pentru ',suma ce depășește •_*       1.940 lei

1 •

f

T

62 lei + 2% pentru suma ce depășește 1.940 lei

952.000 lei + 1,5% pentru suma ce ' depășește 36.594.000 lei/ 95,20 lei + 1,5% pentru suma ce depășește 3659,40 lei

•; 100,90 lei + 1,5% ■4- pentru suma ce depășește 3.879 lei

100,90 lei + 1,5% pentru suma ce depășește 3.879 lei

1.281.000 lei + 1% pentru suma ce

136 lei + 1% pentru suma ce depășește

136 lei + 1% pentru suma ce depășește

depășește 54.570.000 lei/ 128,10 lei + 1% pentru suma ce depășește 5457,00 lei

5.784 lei

5.784 lei

(4) înscrierea drepturilor reale de garanție (gaj, ipotecă, privilegii, fidejusiuni reale) se taxează cu 1,5% la cuantumul din creanță garantat, dar nu mai mult de

366.000/ 36,60

39

39

(5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de publicitate a situației juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanție

37.000/ 3,70

4

4

f6J Acțiunile si cererile prevăzute de Decretul-leqe nr. 115/1938 centru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare și de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de efectuare a operațiunilor de publicitate

73.000/ 7,30

8

8

(7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de transcripțiuni și inscripțiuni și, după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară

19.000/ 1,90

’ 2

2

Art. 11 (2) Se timbrează cu ......... ') cererile pentru exercitarea apelului sau

recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești: ...........

37.0001)/ 3,70

•      i 41)

i

4')

Art. 12. Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiției sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

73.000/ 7,30

8

8

Art. 13 Toate celelalte acțiuni și cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii

73.000/ 7,30

8

8

III.ORDONANȚA NR. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată

- ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ȘI SERVICIILE NOTARIALE, PRECUM ȘI A ACTELOR ȘI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA TAXELOR DE TIMBRU '

Extras din norma juridică

NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2005 - lei -rol/ron

NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ; ANUL 2006

-lei - ron

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006 -lei - ron -

LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ȘI SERVICIILE NOTARIALE

1. Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate și ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social ai dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxează ia valoarea stabilită potrivit art. 4 alin. (1), după cum urmează:1)

X

X

1

X

a) până la 136.960.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 a) până la 14.517,80 lei - plafon valoric pentru anul 2006

3% dar nu mai puțin de 275.000 lei/ 3% dar nu mai puțin de 27,50 lei

3% dar a<i mai puțin de 29 lei

i •

(•

3% dar nu mai puțin de 29 lei

b) de la 136.960.001 lei la 274.990.000 lei ■ plafon valoric pentru anul 2005

b) de la 14.517,81 lei la 29.148,90 lei - plafon valoric pentru anul 2006

4.120.000 lei + 2% pentru suma ce depășește 136.960.000 lei/ 412,00 lei + 2% pentru suma ce depășește 13696,00 lei

437 lei +f2% pentru suma ce • • depășește 14.518 lei

« • ■».

437 lei + 2% pentru suma ce depășește 14.518 lei

c) de la 274.990.001 lei la 548.910.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005

c) de la 29.148,91 lei la 58.184,50 lei - plafon valoric pentru anul 2006

6.870.000 lei + 1,5% pentru suma ce depășește 274.990.000 lei/ 687,00 lei + 1,5% pentru suma ce depășește 27499,00 lei

728 lei + 1,5% pentru suma ce depășește 29149 lei

728 lei + 1,5% pentru suma ce depășește 29149 lei

d) de la 548.910.001 lei la 2.745.620.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005

10.978.000 lei + 1% pentru

1.164 lei + 1% pentru suma ce

1.164 lei + 1% pentru suma ce

e) de la 2.745.620.001 lei la 5.492.310.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005

e) de la 291.0354,71 lei la 582.184,00 lei - plafon valoric pentru anul 2006 f) peste 5.492.310.001 lei - plafon valoric pentru anul 2005

f) peste 582.184,00 lei ■ plafon valoric pentru anul 20'06

 • 2. Autentificarea testamentelor________

 • 3. Autentificarea actelor de partaj_____________________

 • 4. Autentificarea actelor de lotizare (parcelare) __________________

 • 5. Autentificarea actelor de garanție, inclusiv a contractelor de ipotecă

 • 6. Autentificarea contractelor de comodat și închiriere de bunuri

 • 7. Autentificarea procurilor___________________________________________________________

 • 8. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este evaluabil în bani, necuprinse la pct. 1-8

suma ce depășește 548.910.000 lei/ 1097,80 lei + 1% pentru suma ce depășește 54891,00 lei

depășește 58.185 lei

depășește 58.185 lei

32.945.000 lei + 0,75% pentru suma ce depășește 2.745.620.000 lei/ 3294,50 lei + 0,75% pentru suma ce depășește 274562,00 lei

3.492 lei + 0,75% pentru suma ce depășește 291.036 lei

3.492 lei + 0,75% pentru suma ce depășește 291.036 lei

53.554.000 lei + 0,5% pentru suma ce depășește 5.492.310.000 lei/ 5355,40 lei + 0,5% pentru suma ce depășește 549231,00 lei

5.677 lei + 0,5% pentru suma ce depășește 582.185 lei

5.677 lei + 0,5% pentru suma ce depășește 582.185 lei

83.000/ 8,30

9

9

275.000/ 27,50

2.9

29

83.000/ 8,30

9

9

111.000/ 11,10

12

12

0,5% din valoarea bunurilor declarate de părți sau, după caz, din cuantumul chinei declarate de părți, dar nu mai puțin de 137.000 lei/ 0,5% din valoarea bunurilor declarate de părți sau, după caz, din cuantumul chiriei declarate de părți, dar nu mai puțin de 13,70 lei

0,5% din valoarea bunurilor declarate de părți sau, după caz, clin cuantumul chinei declarate de părți, dar nu mai puțin de 15 lei

0,5% din valoarea bunurilor declarate de părți sau, după caz, clin cuantumul chiriei declarate de părți, dar nu mai puțin de 15 lei

55.000/ 5,50

6

6

0,5% din valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 137.000 lei

0,5% din valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 13,70 lei

0,5% din valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 15

' . lei

1

0,5% din valoarea declarată de

părți, dar nu mai puțin de 15 lei

275.000/ 27,50

29

29

111.000/ 11,10

/f 12

1 •

12

111.000/ 11,10

(• 12

T

12

16.000/ 1,60

■. 2

2

275.000/ 27,50

29

29

55.000/ 5,50

6

6

16.000/ 1,60

2

2

28.000/ 2,80

3

3

16.000/ 1,60

2

2

18. Eliberări de duplicate de pe actele notariale și reconstituiri de acte originale

28.000/ 2,80

3

3

19. Taxa asupra succesiunilor, după valoarea acestora, se stabilește astfel:2)

X

X

X

a) până la 54.570.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 a) până la 5.784,40 lei - plafon valoric pentru anul 2006

3% dar nu mai puțin de 55.000 lei pentru fiecare moștenitor/ 3% dar nu mai puțin de 5,50 lei pentru fiecare moștenitor

3% dar nu mai puțin de 6 lei pentru fiecare moștenitor

3% dar nu mai puțin de 6 lei pentru fiecare moștenitor

b) de la 54.570.001 lei la 274.990.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005

b) de la 5.784,41 lei la 29.148,90 lei - plafon valoric pentru anul 2006

1.648.000 lei + 2% pentru suma ce depășește 54.570.000 lei/ 164,80 lei + 2% pentru suma ce depășește 5457,00 lei

175 lei + 2% pentru suma ce depășește 5.784 lei

175 lei + 2% pentru suma ce depășește 5.784 lei

c) de la 274.990.001 lei la 548.910.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005

c) de la 29.148,91 lei la 58.184,50 lei - plafon valoric pentru anul 2006

6.046.000 lei + 1% pentru suma ce depășește 274.990.000 lei/ 604,60 lei + 1% pentru suma ce depășește 27499,00 lei

641 lei + 1% pentru suma ce depășește 29.149 lei

641 lei + 1% pentru suma ce depășește 29.149 lei

d) peste 548.910.001 lei - plafon valoric pentru anul 2005 d) peste 58.184,50 lei - plafon valoric pentru anul 2006

8.788.000 lei + 0,5% pentru suma ce depășește 548.910.000 lei/ 878,80 lei + 0,5% pentru suma ce depășește 54891,00 lei

932 lei + 0",5% pentru suma ce depășește Ș8.185 lei

932 lei + 0,5% pentru suma ce depășește 58.185 lei

20. Efectuarea oricăror altor acte notariale necuprinse la pct. 11-18, pentru fiecare act

16.000/ 1,60

2

2

') Potrivit prevederilor art. 284 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat și completat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2004, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 1.-1-54 din 7 decembrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2005, taxele de timbru prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate și ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcții, din extravilan, se reduc la jumătate.

2) Potrivit prevederilor art. 284 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, nu se datorează taxa asupra succesiunii, prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată, cu modificările ulterioare, dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. r

IV.LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

- ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Extras din norma juridică

NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2005 - lei - rol/ron

NIVELURILE AJUSTATE PENTRU

ANUL 2006

-lei - ron -

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006 lei - ron ■

CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice

X

X

X

1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

3.000/ 0,30

1

1

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

X

X

- pentru animale sub 2 ani

3.000/ 0,30

1

1

- pentru animale peste 2 ani

7.000/ 0,70

1

1

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap ce animal, în bilete de proprietate:

X

X

X

- pentru animale sub 2 ani

11.000/ 1,10

1

1

- pentru animale peste 2 ani

30.000/ 3,00

3

3

4. Eliberarea certificatelor fiscale

38.000/ 3,80

4

4

5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

11.000/ 1,10

1

1

6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

8.000/ 0,80

1

1

7. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

100.000/ 10,00

1.1

11

8. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

7.000/ 0,70

1

1

9. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

7.000/ 0,70

1

r

1

10. Reconstituirea și întocmirea ulterioară, ia cerere, a actelor de stare civilă

7.000/ 0,70

1

1

11. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

7.000/ 0,70

1

1

1

CAP. 2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor.de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

X

x

X

1. Acte de identitate:

X

1 •        X

X

a) eliberarea sau preschimbarea cărților de identitate (inclusiv a celor provizorii) și a buletinelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum și eliberarea sau prelungirea valabilității legitimațiilor provizorii pentru cetățenii străini și persoanele fără cetățenie        ;

3.000/ 0,30

I- 1

F

1

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domicihulu’i sau a reședinței

3.000/ 0,30

1

1

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

38.000/ 3,80

4

4

d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

41.000/ 4,10

4

4

2. înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Reqistrul permanent de evidență a populației

3.000/ 0,30

1

1

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

15.000/ 1,50

2

2

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

8.000/ 0,80

1

1

CAP. 3. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

X

X

X

1. Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

X

X

X

a) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria Al

24.000/ 2,40

3

3

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

38.000/ 3,80

4

4

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, Bl, B+E

47.000/ 4,70

. 5

5

d) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre cateqoriile sau subcategoriile CI, Dl, Tr

92.000/ 9,20

10

10

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre cateqoriile sau subcategoriile Cl + E, Dl+E, C, D, Tb, Tv

116.000/ 11,60

12

12

f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

141.000/ 14,10

15

15

2. Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor prevăzute la pct.3

de 5 ori taxele prevăzute la pct. 1 corespunzător fiecărei categorii și subcategorii de autovehicule

de 5 ori taxele prevăzute la pct. 1 corespunzător fiecărei categorii și subcategorii de autovehicule

de 5 ori taxele prevăzute la pct. 1 corespunzător fiecărei categorii și subcategorii de autovehicule

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

dublul taxelor prevăzute la pct.

1

dublul taxelor prevăzute la pct.

1

dublul taxelor prevăzute la pct.

1

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori ia examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

de 3 ori taxele prevăzute la pct. 1 ori, după caz, la pct. 2 sau 3

de 3 ori taxele prevăzute la

pct. 1 ori,'xi,upă caz, la pct. 2

' sau 3

de 3 ori taxele prevăzute la pct. 1 ori, după caz, la pct. 2 sau 3

CAP. 4 Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

X

X

X

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

X

X

X

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg inclusiv

247.000/ 24,70

26

26

b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg inclusiv și 3.500 kg inclusiv

488.000/ 48,80

r    52

52

c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

978.000/ 97,80

■ 104

104

2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar

70.000/ 7,00

\ 3

7

3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

2.792.000/ 279,20

296

296

CAP. 5 Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Leaii fondului funciar nr. 18/1991*)

100.000 lei/hectar sau fracțiune de hectar/ 10,00 lei/hectar sau fracțiune de hectar

11 lei/hectar sau fracțiune de hectar

i •

I-

11 lei/hectar sau fracțiune de hectar

*) Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânareă titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele,extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare, nu se mai datorează.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 725 din data de 10 august 2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


ANEXA NR. I A

La Hotărârea nr. 560 /2005

CAPITOLUL X-ALTE TAXE LOCALE

Nivelurile indexate pentru anul 2006 prevăzute Legea 571/2003 cu modificării și completările ulterioare

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005 ART.283 COROBORAT CU ART.296 ALIN (1)

Propunei

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Art. 283 alin.(1)

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură și arheologie

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

X

X

X

1.1)

Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului stradal

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

4 500 lei/mp/zi

1 leu/m p /zi

0,47 lei/mp/zi

1.2)

Pentru desfacerea de produse ce fac obierctul comerțului stradal în chioșcuri, tonete care nu dețin autorizație de construire

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

15 000 lei/mp/zi

r . 2 lei/m.p./zi

1,57 lei/mp/zi

1.3)

Pentru căi de acces la spațiile comerciale

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

1 200 lei/mp/zi

I

1 leu/m p./zi

0,13 lei/mp/zi     |

1.4)

Pentru prestări servicii

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

2.500 lei/mp/zi

1 leu/m p./zi

0,26 lei/mp/zi

1.5)

Pentru servicii de reclamă și' publicitatețpanouri publicitare sau alte tipuri de mobilier stradal)

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

70 000 lei/mp/zi

■ț 7 lei/m p /zi

7,35 lei/m.p./zi

1-6)

Pentru închirierea meselor destinate desfacerii produselor în piețele agroalimentare amenajate de primărie

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

11 000 lei/mp/zi

4      • i.

1 leu/m p./zi

1,2 lei/m.p./zi

1.7)

Pentru utilizarea temporară a locurilor publice destinate comercializării produselor agricole de sezon

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

1.8)

Pentru depozitarea de materiale necesare defășurării activității de comerț stradal

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

■*

_

19)

Pentru depozitarea produselor rezultate din activitatea de colectare a deșeurilor refolosibile

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

1.10)

Pentru depozitarea de produse aferente organizării de șantier pentru domeniul public al municipiului, ■ respectiv pentru domeniul privat al municipiului grădini, teren viran etc.)

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

1.11)

Pentru depozitarea de produse aferente organizării de șantier (aparținând domeniului public sau privat al municipiului) în cazul instituțiilor bugetare, cultele și organizațiile nonprofit ONG

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

1.12)

Pentru utilizarea temporară a domeniului public cu amenajări destinate unor activități culturale, sportive și promoționale

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

1.13)

Pentru utilizarea temporară a domeniului public cu amenajări destinate parcurilor distractive

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

1.14)

Pentru abonamentele parcărilor din zona centrală solicitate de persoane juridice

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

1.15)

Pentru abonamentele parcărilor din zona centrală solicitate de instituții, bugetare sau culte

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

1.16)

Pentru abonamentele parcărilor din zona centală solicitate ae persoane fizice

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

12 000 lei/mp/zi

2 lei/m p./zi

1,3 lei/m.p./zi

2.700 lei/mp/zi

1 leu/m.p./zi

0,3 lei/m.p./zi

1.200 lei/mp/zi

1 leu/m. p /zi

0,13 lei/m.p./zi

1 200 lei/mp/zi

1 leu/m.p./zi

0,13 lei/m.p./zi

1 200 lei/mp/zi

1 leu/m.p/zi

0,13 lei/m.p./zi    |

2.700 lei/mp/zi

2 lei/m.p./zi

r

0,3 lei/m.p./zi

5 000 lei/mp/zi

1 leu/m p /zi

0,53 lei/mp/zi

4.860.000

lei/parcare/an

■-•510 lei/parcare/an

1 •

r

510 ,30

lei/parcare/an

4 860.000 lei/parcare/an

/510 lei/parcare/an

510 ,30

lei/parcare/an

700 000 lei/parcare/an

74 lei/parcare/an

73,50 lei/parcare/an

1.17)

Pentru parcări, copertine și garaje situate în cartierele municipiului Cluj-Napoca - persoane fizice

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

1.18)

Pentru parcări, copertine și garaje situate în cartierele municipiului Cluj-Napoca - persoane juridice

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

1.19)

Pentru parcări, copertine și garaje cu contract de închiriere - persoane, fizice

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

1.20)

Pentru parcări, copertine și garaje cu contract de închiriere - persoane juridice

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

1.21)

Pentru abonamentele parcărilor autoturismelor pe carosabil din zona centrală pe timp de noapte, între orele 21-07, solicitate de persoane juridice

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

1.22)

Pentru abonamentele parcărilor autoturismelor pe carosabil din zona centrală pe timp de noapte, între orele 21-07, solicitate de instituții bugetare

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

1.23)

Pentru abonamentele parcărilor autoturismelor pe carosabil din zona centrală pe timp de noapte, între orele 21-07, solicitate de persoane fizice

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

1.24)

Pentru abonamentele parcărilor autoturismelor pe carosabil - în altă zonă decât zona centrală - pe timp de noapte, între orele 21-07,' solicitate de persoane juridice

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

1.25)

Pentru abonamentele parcărilor autoturismelor pe carosabil - în altă zonă decât zona centrală - pe timp de noapte, între orele 21-07, solicitate de persoane fizice

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

41 500 lei/mp/an

4 lei/mp/an

4,36 lei/mp/an    1

166 000 lei/mp/an

17 lei/mp/an

17,43 lei/mp/an

35.600 lei/mp/an

4 lei/mp/an

3,74 lei/mp/an

142 500 lei/mp/an

15 lei/mp/an

14,97 lei/mp/an I

2 227.500 lei/parcare/an

234 lei/parcare/an

233,89

lei/parcare/an

2 025.000 lei/parcare/an

213 lei/parcare/an

212,63

lei/parcare/an

322.000 lei/parcare/an

r 34 lei/parcare/an

t

33,81 lei/parcare/an

1.039.500

lei/parcare/an

•-•109 lei/parcare/an

1 •

r

r

109,15

lei/parcare/an

260 000

lei/parcare/an

27 lei/parcare/an

27,30 lei/parcare/an

1.26)

Pentru căi de acces la spațiile comerciale, acces realizat fără autorizație de construire

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

6 000 lei/mp/zi

3 lei/m.p./zi

0,63 lei/m.p./zi

1.27)

Pentru panouri publicitare care sunt amplasate fără autorizație de construire

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

60 000 lei/mp/zi

15 lei/m p /zi

8 lei/m.p./zi

1.28)

Pentru eșarfe publicitare care sunt amplasate fără autorizație de construire

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

60

EURO/amplasament/ lună

90 EURO/amplasament/luna

63 EURO/amplasament/luna

i

1.29)

Pentru amplasarea de eșarfe publicitare tip banner - echivalentul în lei, la cursul stabilit de B N R. . pentru ziua plății

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

36

EURO/amplasament/ lună

38EURO/amplasament/luna

38EURO/amplasa-ment/luna

1.30)

Taxa zilnică pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură și arheologie

între Olei/zi și 13 lei/zi inclusiv

0 lei/zi

1 leu/mp/zi

0 leu/zi

1.31)

art.268

alin.( 1)

pct.2

Taxa privind eliberarea autorizațiilor de persoana fizica si asociație • familiala in baza Legii nr.300/2004

între 0 și 57 inclusiv

500 OOOlei

52 !e

52.50 lei

1.32)

Modificarea autorizației de persoana fizica si asociație familiala in baza Legii nr.300/2004

150 OOOlei

20 lei

r

16 leiDIRECȚIA URBANISM DIRECTOR, ADRIAN IANCU


' DIRECȚIA TAXE Șl IMPOZITE LOCALE DIRECTOR,

•-*              VICTOR RÂDOI

ȚcvicT?

tșef serviciu, șef serviciu,