Hotărârea nr. 56/2005

Hotărârea 56/2005 - Stabilirea unor măsuri de sanctionare a neregulilor constatate în desfăsurarea activitătilor comerciale si prestări servicii pe raza municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri de sancționare a neregulilor constatate în desfășurarea activităților comerciale și prestări servicii pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de sancționare a neregulilor constatate în desfășurarea activităților comerciale și prestări servicii pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.8676 din 07.02.2005 al Direcției control, prin care se propune stabilirea unor măsuri de sancționare a neregulilor constatate în desfășurarea activităților comerciale și prestări servicii pe raza municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 12/1990. republicată, privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite; ale Legii nr.650/2002 pentru aprobarea O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață; ale H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000 prix ind comercializarea produselor și serviciilor de piață; ale H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice; ale Legii nr.344/2002 privind aprobarea O.G. nr. 108'1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art.38 alin.2 lit."t“ și ‘‘w" și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Constituie contravenție următoarele fapte, conform Cap.I - Activități comerciale și prestări servicii:

 • a) efectuarea de acte sau fapte de comerț, de natura celor prevăzute de Codul comercial, fără îndeplinirea procedurilor legale de autorizare, funcționarea tară deținerea autorizațiilor, aprobărilor și avizelor stabilite prin lege;

 • b) lipsa sau refuzul de a prezenta organelor de control registrul unic de control;

 • c) lipsa documentelor prevăzute la art.l, lit.a, la punctul de lucru, refuzul de a prezenta documentele menționate organelor de control, precum și refuzul de a permite efectuarea controlului;

 • d) lipsa buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, aparate de taxat sau orice altfel de dispozitive de măsurare;

 • e) neafișarea orarului de funcționare, în mod vizibil din exterior;

 • f) nerespectarea orarului de funcționare afișat;

 • g) neafișarea prețurilor produselor comercializate și a tarifelor serviciilor prestate;

 • h) lipsa documentelor de proveniență pentru produsele comercializate;

 • i) comercializarea de produse din import, fără traducere în limba română;

 • j) comercializarea de produse a căror calitate nu este atestată prin certificate de calitate;

 • k) comercializarea produselor care nu au specificat termenul de valabilitate sau cu termenul de valabilitate expirat;

 • l) punerea în vânzare a produselor alimentare ambalate care au ambalajul deteriorat sau distrus;

 • m) așezarea direct pe pardoseală a produselor alimentare destinate comercializării;

 • n) punerea în consum a produselor neomologate;

 • o) vânzarea de produse cu lipsă la cântar sau măsurătoare;

 • p) utilizarea de cântare sau orice alte dispozitive de măsurare modificate, în vederea săvârșirii contravenției prevăzute la art.l. lit.o.

Art.2. Contravențiile prevăzute la art.l se sancționează cu amendă, după cum urmează:

 • a) 4.000.000 - 6.000.000 lei, pentru contravențiile prevăzute la lit.a, b, c, d, g, h și i;

 • b) 5.000.000 - 8.000.000 lei, pentru contravențiile prevăzute la lit.e și f;

 • c) 6.000.000 - 10.000.000 lei, pentru contravențiile prevăzute la lit.k, 1, m și n;

 • d) mărfurile care fac obiectul contravenției prevăzute la art.l, lit.h vor fi confiscate;

 • e) 10.000.000 - 25.000.000 lei, pentru contravențiile prevăzute la lit.o și p.

Art.l. Persoanele fizice autorizate, asociațiile familiale și persoanele juridice care desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață, în perimetrul piețelor, au următoarele obligații, conform Cap.II - Activități comerciale și prestări servicii în piețe:

 • a) să afișeze, la locul de desfășurare a activității, numele/denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;

 • b) să dețină ecusoane care să conțină: numele, prenumele și fotografia vânzătorului, denumirea și sediul comerciantului;

 • c) să dețină, la locul de desfășurare a activității, autorizațiile, aprobările și avizele necesare, stabilite prin lege pentru funcționare;

 • d) să dețină buletine de verificare metrologică pentru cântare sau orice altfel de dispozitive de măsurare utilizate;

 • e) să prezinte, la solicitarea organelor de control, documentele menționate la art.l, lit.e;

 • f) să dețină documente de proveniență pentru toate produsele comercializate;

 • g) să afișeze prețurile de vânzare sau tarifele practicate; prețurile de vânzare vor II conforme cu prețurile specificate în documentele de însoțire a mărfurilor;

 • h) să nu comercializeze produse din import, tară traducere în limba română;

 • i) să nu comercializeze produse a căror calitate nu este atestată prin certificate de calitate;

 • j) să nu comercializeze produse care nu au specificat termenul de valabilitate sau cu termenul de valabilitate expirat;

 • k) să nu pună în vânzare produse alimentare ambalate care au ambalajul deteriorat sau distrus;

 • l) să nu așeze direct pe platoul pieței, produsele alimentare destinate comercializării;

 • m) să nu pună în consum produse neomologate;

 • n) să nu vândă produse cu lipsă la cântar sau măsurătoare;

oi să nu utilizeze cântare sau orice alte dispozitive de măsurare modificate, în vederea săvârșirii contravenției prevăzute la art.l, lit.n.

Art.2. Contravențiile prevăzute la art.l se sancționează cu amendă, după cum urmează:

 • a) 2.000.000 - 4.000.000 lei, pentru contravențiile prevăzute la lit.a, b, c, d, e, f, g, h și i;

 • b) 4.000.000 - 6.000.000 lei, pentru contravențiile prevăzute la lit.j, k, 1 și m;

 • c) 10.000.000 - 25.000.000 lei, pentru contravențiile prevăzute la Iii. n și o;

 • d) mărfurile care fac obiectul contravenției prevăzute la art.l, lit.f vor fi confiscate.

Art.3. Producătorii agricoli, care desfășoară activități de comercializare a produselor în perimetrul piețelor, au obligația:

 • a) să afișeze la locul de desfășurare a activității copia certificatului de producător, eliberat în condițiile H.G. nr.661/2001;

 • b) să dețină asupra lor certificatele de producător în original;

 • c) să dețină buletine de verificare metrologică pentru cântare sau orice altfel de dispozitive de măsurare utilizate;

 • d) să prezinte, organelor de control, documentele solicitate;

 • e) să afișeze prețurile produselor comercializate;

 • f) să nu vândă produse cu lipsă la cântar sau măsurătoare;

 • g) să nu utilizeze cântare sau orice alte dispozitive de măsurare modificate, în vederea săvârșirii contravenției prevăzute la art.3, lit.f.

Art.4. Contravențiile prevăzute la art.3 se sancționează cu amendă, după cum urmează:

 • a) 1.000.000 - 5.000.000 lei, pentru contravențiile prevăzute la lit.a, b, c, d și e;

 • b) 10.000.000 - 25.000.000 lei, pentru contravențiile prevăzute la •it.f și g;

 • c) produsele comercializate care nu sunt specificate în certificatul de producător vor fi confiscate.

Art.5. Contravențiilor stabilite la capitolele I și II din prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile O.G. nr.2/2001, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii stabilite.

Art.6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția control.


f *° "PREȘEDINTE DlJ ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo Attila

G J

V

Con trasem neazâ:Nr. 56 din 22 februarie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)