Hotărârea nr. 559/2005

Hotărârea 559/2005 - Amplasarea unor statii de călători.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind amplasarea unor stații de călători

Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea amplasării unor stații de călători - proiect din inițiativa primarulu;

Analizând Referatul nr. 57.156 din 18.08.2005 al Direcției domeniului public și privat, prin care se propune aprobarea amplasării unor stații de călători;

Reținând prevederile Legii nr. 50/ 1991, republicată, modificată prin Legea nr. 453/2001, cu modificările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. "x" și 46 din Legea nr.215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă amplasarea unui număr de 15 stații de călători în municipiul Cluj-Napoca, pe amplasamentele menționate în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Direcția de urbanism.

Nr. 559 din 30 august 2005 ( Hotărârea a fost adoptată


cu 22 voturi)

Consiliul local al municipiului

ANEXA la Hotărârea nr. 559/ 2005


Cluj-Napoca

Amplasarea stațiilor de călători

  • 1. Str. Moților nr. 120

»

  • 2. Calea Florești (lângă complex “Billa”)

  • 3. Calea București nr. 89

  • 4. Str. Aurel Vlaicu (lângă intersecția cu str. Șiretului)

  • 5. Str. Aurel Vlaicu nr. 4

  • 6. Str. Observatorului (Spital Recuperare - spre Centru)

  • 7. Str. Observatorului (Spital Recuperare - spre capăt)

  • 8. Str. T. Mihali (lângă lac - spre Centru)

  • 9. Str. T. Mihali (lângă facultate - spre cartier Gheorgeni)

  • 10. Str. Primăverii (Pod Calvaria - pe trotuar, nu pe refugiu pietonal)

1 l.Str. O. Goga (lângă P-ța 14 Iulie, spre centru)

12.Str. N. Titulescu nr. 43 (fără a se dubla o stație existentă)

13.Str. Traian Vuia (după intersecție cu str. Rodnei)

14. Str. A. Vlaicu - (IRA - spre capăt)

15.Str. Al. Vlahuță- (Biomedica, spre centru)