Hotărârea nr. 555/2005

Hotărârea 555/2005 - Preluarea patrimoniului si a personalului Centrul de Zi „Tara Minunilor”.


CONSILIUL LOC AL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

Privind preluarea patrimoniului și a personalului Centrului de zi “ Țara Minunilor”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea Centrului de zi “Țara Minunilor”, din domeniul public al Județului Cluj în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca; proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr.2456/27.07.2005 al Direcției fondului imobiliar dc stat, prin care se propune transferul din domeniul public al Județului Cluj, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a Centrului de zi “Țara Minunilor”, situat în Cluj-Napoca str.înfrățirii nr. 15;

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998. privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art. 139 din Legea nr.272/21.06.2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului și H.C.J.nr. 144/2005;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al. 2 lit.”g”,”s” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă preluarea imobilului situat administrativ în municipiul Cluj-Napoca. str.înfrățirii nr. 15, înscris în CF nr.305 Someșeni, nr.topo.322/2/4/1/18/1/1, din proprietatea publică a județului Cluj și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția copilului Cluj. în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca și administarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, imobil în care își desfășoară activitatea Centrul de zi „Țara Minunilor”.

Art.2. Se aprobă protocolul încheiat între Consiliul județean prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului Cluj și Consiliul local al municipilui Cluj-Napoca, cu privire la predarea patrimoniului și a personalului Centrului de zi ,. Țara Minunilor” conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca va păstra destinația și structura de personal a serviciilor preluate.

Art.4. Personalul didactic și didactic auxiliar, transferat potrivit art.46 din O.U.G.nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care la data intrării în vigoare a prezentei legi este încadrat cu acest statut în cadrul serviciilor publice specializate pentru protecția copilului, își păstrează statutul.

Art.5. Pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului 2005. 50% din valoarea cheltuielilor de funcționare a acestor servicii, va fi asigurată de la bugetul local, restul de 50%. reprezentând un buget de 891.526 mii lei. fiind asigurat dc Consiliul județean Cluj.

Art.6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția fondului imobiliar de stat. Direcția economică și Biroul Resurse Umane.„ , Z i CONTRAS

SECRETARUL MUNICIPIULUI

Jr. MIRCEA JORJ

Nr.555 din 5 august 2005

(1 lotărârea a fost adoptată cu 24 voturi pentru )