Hotărârea nr. 554/2005

Hotărârea 554/2005 - Rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005 pe capitole, subcapitole, articole si alineate.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005 pe capitole, subcapitole, articole și alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședința ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005, proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 53263 din 28.07.2005 al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005;

Reținând prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale și O.U.G. nr.66/2005 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2005;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.d si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005 pe capitole, subcapitole, articole și alineate conform anexei 1 care face parte din prezenta hotărâre, cu suma de 10.575,38 RON. Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca se majorează corespunzător.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile de specialitate din cadrul executivului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, x Dr. ing. PalffCarol


K Contrasemnează

Secretarul municipiului

Jr.Mircea Jorj

Nr.554 din 5 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexa 1


RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2005

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE ȘI ALINEATE

- mii lei - RON

Nr. crt.

Denumire indicatori

Buget 2005 aprobat

Influente +/-

9

Buget 2005 modificat

A

Venituri - total , din care :

352.117,49

+10.575,38

362.692,87

1.

Venituri proprii - total , din care:

267.009,36

+1.343,36

268.352,72

Sume aloc.de cons.jud.pt.echil.bug.

3.405,87

+1.343,36

4.749,23

2.

Sume defalcate din imp/venit pt. echil.bugetului local

3.988,58

-1.311,62

2.676,96

Sume defalcate din imp/venit pt. sustin.sist.de prot.a pers.cu handic

1.311,62

-1.311,62

0

3.

Sume defalcate din imp/venit pt. plata aj.soc. și aj.pt.incălzire

491,15

-491,15

0

4.

Sume defalcate din TVA, din care:

80.258,40

+11.034,79

91.293,19

-pt.finantarea ch.de personal al instituțiilor de inv.preuniv.de stat

68.529,55

+9.132,02

77.661,57

-pt.sustinerea sist.de protecție a pers, cu handicap

0

+1.311,62

1.311,62

-pt.ajutor social si ajutor pt.incalzirea locuinței

0

+491,15

491,15

-pt.retehnol.,mod.si dezv.sist.centr. de prod.si distr.a en.termice

3.000,00

+100,00

3.100,00

5.

Subvenții primite de la alte bugete

350,00

350,00

6.

Donații si sponsorizări

20,00

20,00

B

Cheltuieli - total, din care :

352.117,49

+10.575,38

362.692,87

1.

Cap. 51.02 - Autorități publice, din

47.528,38

+230,00

47.758,38

care: 51.02.05-Autoritati executive

47.528,38

+230,00

47.758,38

  • - cheltuieli de personal

  • - cheltuieli materiale și servicii

11.360,00

34.968,38

+230,00

11.360,00

35.198,38

2.

- cheltuieli de capital

Cap. 57.02 - învățământ

1.200,00

104.483,42

+9.432,02

1.200,00

113.915,44

- cheltuieli de personal

68.540,83

+9.132,02

77.672,85

- cheltuieli materiale și servicii

30.059,95

+300,00

30.359,95

  • -  transferuri - burse

  • -  cheltuieli de capital

359,94

5.522,70

Zț. A

359,94

5.522,70

3.

Cap. 58.02 - Sănătate

3.691,00

3.691,00

- cheltuieli de personal

1.284,00

/* /

V 1.284,00

- cheltuieli materiale și servicii

2.232,00

Ja

L     2.232,00

- cheltuieli de capital

175,00

Zj 175,00

-■ ---

t >--’


- mii lei -

Nr. crt.

Denumire indicatori

Buget 2005 aprobat

Influente +/-

Buget 2005 modificat

4.

Cap. 59.02 - Cultură, religie, activități sportive și de tineret

435,00

435,00

- subvenții

350,00

350,00

- cheltuieli de capital

85,00

85,00

5.

Cap. 60.02 - Asistență socială

12.575,24

+13,36

12.588,60

- cheltuieli de personal

5.216,05

+61,00

5.277,05

- cheltuieli materiale și servicii

5.416,54

+35,36

5.451,90

- subvenții

250,00

250,00

- transferuri

1.581,65

-83,00

1.498,65

- cheltuieli de capital

111,00

111,00

6.

Cap. 63.02 - Servicii de dezvoltare publică și locuințe

73.214,90

+100,00

73.314,90

- cheltuieli materiale și servicii

20.692,00

20.692,00

- subvenții

26.968,50

26.968,50

- cheltuieli de capital

25.554,40

+100,00

25.654,40

7.

Cap. 64.02 - Mediu și ape

17.470,00

17.470,00

- cheltuieli materiale și servicii

13.540,00

13.540,00

- cheltuieli de capital

3.930,00

3.930,00

8.

Cap. 68.02 - Transporturi și comunicații

85.670,50

+800,00

86.470,50

- cheltuieli materiale și servicii

45.200,00

+200,00

45.500,00

- subvenții

13.500,00

+500,00

13.900,00

- cheltuieli de capital

26.970,50

+100,00

27.070,50

9.

Cap. 72.02 - Alte acțiuni

440.05

440.05

- cheltuieli de personal

50,00

50,00

- cheltuieli materiale și servicii

191,05

191,05

- cheltuieli de capital

199,00

199,00

10.

Cap. 76.02 - Fond pentru garantarea împrumuturilor

150,00

150,00

11.

Cap. 88.02 - Dobânzi aferente datoriei publice locale

1.009,00

1.009,00

5.350,00

12.

Cap. 90.02 - Rambursări

5.350,00

împrumuturi

/® J

13.

Cap. 95.02 - Fond rezerva

100,00

100,00

DIRECTOR ECONOMIC,