Hotărârea nr. 551/2005

Hotărârea 551/2005 - Cuprinderea în lista obiectivelor de investitii pentru anul 2005 a unui concurs de idei pentru reconversi afunctională a imobilului din P-ta. Unirii nr. 1, municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind cuprinderea în lista obiectivelor de investiții pentru anul 2005 a unui concurs de idei pentru reconversia funcțională a imobilului din P-ța Unirii nr. 1, municipiul Cluj - Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind cuprinderea în lista obiectivelor de investiții pentru anul 2005 a unui concurs de idei pentru reconversia funcțională a imobilului din P-ța Unirii nr. 1, municipiul Cluj - Napoca, cu suma de 7.200 lei ( RON ) - proiect din inițiațiva primarului;

Analizând Referatul nr. 50545 din 18.07.2005 al Direcției tehnice, prin care se propune cuprinderea în lista obiectivelor de investiții pentru anul 2005 a unui concurs de idei pentru reconversia funcțională a imobilului din P-ța Unirii nr. 1, municipiul Cluj - Napoca, cu suma de 7.200 lei ( RON ) ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al 2 lit “d” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea unui concurs de idei pentru reconversia funcțională a imobilului din P-ța Unirii nr. 1, (Casa căsătoriilor), municipiul Cluj - Napoca, prin alocarea sumei de 7.200 lei ( RON ) .Obiectivul va fi cuprins în lista obiectivelor de investiții pe anul 2005.

- Studiul de idei va fi însoțit și de studiul de fezabilitate .

Art. 2 - Comisia de jurizare va fi numită prin dispoziția primarului municipiului

Cluj - Napoca , din aceasta vor face parte consilieri locali și reprezentanți ai executivului.

Art. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 551 din 19 iulie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)