Hotărârea nr. 55/2005

Hotărârea 55/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 458/2004 (aprobarea angajării a doi topometristi, conform O.G. nr. 85/2003).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 458/2004 (aprobarea angajării a doi topometriști, conform O.G.nr.85/2003)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 458/2004 - proiect din inițiativa primarului;

Văzând Referatul nr.1753 din 08.12.2004, al Biroului Resurse umane prin care se propune prelungirea perioadei de angajare, de la data de 31.12.2004 la data de 31.12.2005, a celor doi topometriști cu contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 8 5/2003;

Având în vedere prevederile art. 2 alin. 3 din O.G. nr. 85/2003 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „e” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 458/2004 care va avea următorul conținut:

"Art.lSe aprobă angajarea cu contract individual de muncă pe durată determinată, până la 31.12.2005, a doi topometriști, pentru accelerarea procesului de măsurare și punere în posesie, și a altor două persoane - pentru obținerea cărților funciare a terenurilor care urmează să fie puse în posesie. Astfel, numărul total de posturi din aparatul propriu al Primăriei municipiului Cluj-Napoca se suplimentează cu patru posturi, fără însă a se depăși cheltuielile cu personalul prevăzute în bugetul local. ”

Art.II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Resurse umane.


Președinte de Ședință, Dr. Laszlo Attila

__f

. V Contrasemnează: ' ' •«----; .

Secretarul municipiului,


Jr. Mircea Jofi       _

Nr.55 din 22 februarie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)